Trách nhiệm Xã hội
Trang chủ>Trách nhiệm Xã hội>

Chiến lược Trách nhiệm Xã hội (CSR)

Tập đoàn Shinhan Financial Group đã và đang phát triển với phương châm "Bạn đồng hành Tương lai" của mọi khách hàng. Tập đoàn cũng đang thực thi chiến lược CSR 2022 với mục tiêu nâng cao giá trị của tất cả các bên liên quan với tầm nhìn trung và dài hạn.

Chiến lược CSR Shinhan Finance

Shinhan Finance tiếp nối định hướng của Tập đoàn Shinhan Financial Group trong việc tập trung phát triển ba trụ cột Trách nhiệm xã hội gồm “Tăng trưởng có trách nhiệm”, “Đối tác tin cậy” và “Đầu tư cho tương lai”. Theo đó, Shinhan Finance đang nỗ lực hết mình để thực hiện tốt trách nhiệm doanh nghiệp cũng như các hoạt động tài trợ khác.
CSR image

Cung cấp các giải pháp nâng cao giá trị cho khách hàng

Cung cấp các sản phẩm/dịch vụ lấy khách hàng làm trọng tâm
Cung cấp các sản phẩm/dịch vụ hỗ trợ bảo vệ môi trường như chuyển đổi số hóa

Kinh doanh với các chuẩn mực đạo đức và công bằng

Thông qua bảo vệ thông tin khách hàng sử dụng sản phẩm tài chính