Điều khoản Thẻ tín dụng

Điều khoản Thẻ tín dụng

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH "ĐĂNG KÝ TRẢ GÓP THẺ TÍN DỤNG SHINHAN FINANCE"

CHƯƠNG TRÌNH “MUA SẮM TRẢ GÓP THẺ TÍN DỤNG”

1. Nội dung Chương Trình

Chương Trình Mua Sắm Trả Góp Thẻ Tín Dụng Shinhan Finance (“Chương Trình”) của Công Ty Tài Chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SVFC”) được áp dụng cho tất cả Chủ Thẻ Tín Dụng Shinhan Finance chính (“Chủ Thẻ”) được phát hành bởi SVFC.

Chương Trình này áp dụng cho các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng chính hoặc phụ (“Giao Dịch Hợp Lệ”) tại đơn vị kinh doanh bất kỳ và đã được ghi nhận vào thẻ với mức phí chuyển đổi (“Phí Chuyển Đổi”) áp dụng.

Chương Trình này không áp dụng cho các giao dịch: các giao dịch bị hủy, các giao dịch chưa ghi nhận trên hệ thống SVFC, các loại phí và lãi suất, các khoản ứng tiền mặt, và những giao dịch khác do SVFC quyết định.

Lãi suất trả góp là 0%.

Chủ Thẻ chỉ được đăng ký một lần cho một Giao Dịch Hợp Lệ và không được thay đổi hình thức trả góp đã chọn sau khi đăng ký tham gia Chương Trình thành công theo các cách thức mà SVFC quy định.

Lãi suất trả góp và mức Phí Chuyển Đổi trả góp này có thể được SVFC thay đổi tùy từng thời điểm và sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp. Lãi suất trả góp và mức Phí Chuyển Đổi trả góp được áp dụng đối với Chủ Thẻ là lãi suất và mức phí do SVFC công bố trên các phương tiện truyền thông chính thức của SVFC tại thời điểm SVFC nhận được yêu cầu tham gia Chương Trình của Chủ Thẻ.

2. Điều kiện và cách thức tham gia Chương Trình

Chủ Thẻ có thể đăng ký tham gia Chương Trình khi thỏa các điều kiện sau:

  • Giao dịch với số tiền tối thiểu từ 3.000.000 Việt Nam Đồng; và
  • Giao dịch đã được ghi nhận trên hệ thống của SVFC nhưng chưa được thể hiện trên Bảng Sao Kê Giao Dịch;

Chủ Thẻ không bị giới hạn số lần đăng ký tham gia Chương Trình, tuy nhiên, tổng dư nợ của Chủ Thẻ bao gồm số tiền chuyển đổi, phí chuyển đổi, dư nợ khác (nếu có), và các loại phí và lãi khác (nếu có) tại thời điểm đăng ký không được phép vượt quá Hạn Mức Tín Dụng được cấp của Chủ Thẻ.

Chủ Thẻ cần đăng ký tham gia Chương Trình ít nhất hai (02) ngày làm việc trước Ngày Sao Kê hàng tháng. Mọi yêu cầu đăng ký tham gia Chương Trình sẽ được SVFC xem xét và phê duyệt dựa trên các chính sách hoạt động kinh doanh của SVFC và mức độ đáp ứng của Chủ Thẻ đối với các điều kiện quy định tại bản Điều Kiện và Điều Khoản này.

Phí Chuyển Đổi sẽ được thu bởi SVFC sau khi yêu cầu đăng ký của Chủ Thẻ được xử lý thành công. Chủ Thẻ sẽ phải thanh toán khoản Phí này trên Sao Kê tháng kế tiếp sau khi khoản tiền đăng ký trả góp (“Khoản Trả Góp”) được chuyển đổi thành công.

SVFC sẽ giữ một khoản Hạn Mức Tín Dụng của tài khoản Thẻ của Chủ Thẻ một khoản tiền tương ứng mà Chủ Thẻ phải thanh toán cho Khoản Trả Góp này. Hàng tháng, Hạn Mức Tín Dụng của thẻ sẽ tự động tăng tương ứng với số tiền trả góp mà Chủ Thẻ thanh toán cho Chương Trình này.

Thông tin về kỳ hạn trả góp, lãi suất và mức phí chuyển đổi được cập nhật chi tiết tại Phụ lục 1 – Biểu Phí và Lãi Suất của Chương Trình trong bản Điều Kiện và Điều Khoản này. Tổng số tiền trả góp và lãi suất được chia đều theo số tháng trả góp thành một số tiền cố định phải trả hàng tháng. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được cộng vào khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng. Khoản thanh toán tối thiểu được tính trên 2% số Dư Nợ Cuối Kỳ cộng với các khoản nợ quá hạn và Khoản Trả Góp phải trả hàng tháng.

Khoản thanh toán vượt mức số dư nợ trên Thẻ sẽ không được thanh toán cho những Khoản Trả Góp chưa được ghi nhận vào Thẻ và không được ghi nhận là thanh toán trước hạn cho Khoản Trả Góp này. Chủ Thẻ có thể liên hệ qua Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng SVFC, sử dụng Ứng dụng điện thoại iShinhan hoặc liên hệ các kênh tiếp nhận chính thức khác được SVFC thông báo theo từng thời kỳ để yêu cầu thanh toán trước hạn cho Khoản Trả Góp này.

Khoản tiền thanh toán cố định phải trả hằng tháng sẽ phát sinh lãi suất được quy định tại Phụ lục 1 – Biểu Phí và Lãi Suất của Chương Trình trong bản Điều Kiện và Điều Khoản này trong trường hợp khoản tiền thanh toán nhỏ hơn khoản thanh toán tối thiểu tại ngày đáo hạn hoặc trong trường hợp dư nợ khoản trả góp hàng tháng bị quá hạn. Lãi suất này sẽ phát sinh kể từ ngày liền kề ngày đáo hạn và áp dụng trên khoản dư nợ còn lại của khoản tiền thanh toán cố định. Khoản lãi này sẽ được thể hiện vào kỳ sao kê kế tiếp của chủ thẻ.

Loại tiền tệ được sử dụng trong Chương Trình này là Đồng Việt Nam (VNĐ). Đối với các giao dịch bằng ngoại tệ, số tiền chuyển đổi trả góp sẽ là Việt Nam Đồng dựa theo số tiền giao dịch đã chuyển đổi.

Các Chủ Thẻ có thể đăng ký Chương Trình thông qua các cách thức được chỉ định bởi SVFC như sau và cung cấp đầy đủ thông tin để yêu cầu được chuyển đổi qua hình thức trả góp:

  • Gọi điện thoại cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng tại số 1900 545 449; hoặc
  • Đăng ký thông qua tính năng “Chuyển Đổi Trả Góp” tại Ứng dụng điện thoại iShinhan; hoặc
  • Các hình thức khác theo quy định của SVFC từng thời kỳ.

Bằng việc gửi yêu cầu cho SVFC thông qua một trong những hình thức trên, Chủ Thẻ xác nhận đã đọc kỹ, đồng ý và chấp nhận Điều Kiện và Điều Khoản của Chương Trình.

3. Các điều kiện và điều khoản khác

Giao dịch tham gia Chương Trình vẫn được xem như một giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ bình thường, do đó, phí và lãi suất vẫn có thể phát sinh trước khi giao dịch này được chuyển đổi thành giao dịch trả góp thành công trên hệ thống của SVFC.

Các giao dịch áp dụng của Chương Trình sẽ không được tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng hay hoàn tiền.

SVFC có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu tham gia Chương Trình nào mà không cần phải cung cấp lý do.

SVFC được toàn quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ các khoản trả góp của Chủ Thẻ trong trường hợp lịch sử tín dụng của Chủ Thẻ không đáp ứng các yêu cầu của SVFC hoặc Chủ Thẻ vi phạm các điều kiện và điều khoản được quy định bởi SVFC.

Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, SVFC sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với Chủ Thẻ. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bất kể các quy định trong Bản Điều Kiện và Điều Khoản này, vào bất kỳ thời điểm nào bằng thông báo cho Chủ Thẻ, SVFC sẽ có quyền (a) ngừng hoặc chấm dứt Chương Trình; và/hoặc (b) điều chỉnh hoặc bổ sung các quy định khác vào Bản Điều Kiện và Điều Khoản này. SVFC sẽ thông báo cho Chủ Thẻ về những thay đổi này bằng bất kỳ cách thức hoặc phương tiện nào do SVFC quyết định.

Bản Điều khiện và Điều khoản này được áp dụng đồng thời cùng với các điều kiện và điều khoản của Điều Kiện và Điều Khoản Phát Hành và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng.

Bất kể lý do gì, khi chấm dứt tính năng trả góp, toàn bộ dư nợ trả góp sẽ chuyển thành dư nợ thông thường và sẽ ngay lập tức trở thành khoản tiền đến hạn thanh toán và được ghi nợ tự động vào tài khoản thẻ tín dụng của Chủ Thẻ.

Nếu Chủ Thẻ không thanh toán đầy đủ toàn bộ dư nợ còn lại của khoản trả góp hoặc các khoản nợ khác và lãi, phí đã được ghi nhận trong Bảng Sao Kê Giao Dịch, SVFC sẽ áp dụng lãi quá hạn bằng 150% lãi suất thông thường của giao dịch gốc mà Chủ Thẻ thực hiện.

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng và các quy định trong Chương Trình này thì các quy định trong Chương Trình này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Bản Điều Kiện và Điều Khoản cùng với Phụ lục 1 của Chương Trình này có hiệu lực từ ngày dd/mm/yyyy.

CHƯƠNG TRÌNH “TRẢ GÓP LINH HOẠT THẺ TÍN DỤNG“

1. Nội dung Chương Trình

Chương Trình Trả Góp Linh Hoạt Thẻ Tín Dụng Shinhan Finance (“Chương Trình”) của Công Ty Tài Chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SVFC”) được áp dụng cho tất cả Chủ Thẻ Tín Dụng Shinhan Finance chính (“Chủ Thẻ”) được phát hành bởi SVFC.

Chương Trình này áp dụng cho các giao dịch ứng tiền mặt bằng Thẻ Tín Dụng chính hoặc phụ (“Giao Dịch Hợp Lệ”) tại đơn vị chấp nhận thẻ bất kỳ và đã được ghi nhận vào Thẻ với lãi suất linh hoạt.

Chương Trình này không áp dụng cho các giao dịch: các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ, các giao dịch bị hủy, các giao dịch chưa ghi nhận trên hệ thống SVFC, các loại phí và lãi suất, và những giao dịch khác do SVFC quyết định.

Chương Trình này không áp dụng mức Phí chuyển đổi trả góp.

Chủ Thẻ chỉ được đăng ký một lần cho một Giao Dịch Hợp Lệ và không được thay đổi hình thức trả góp đã chọn sau khi đăng ký tham gia Chương Trình thành công theo các cách thức mà SVFC quy định.

Lãi suất trả góp và mức Phí chuyển đổi trả góp có thể được SVFC thay đổi tùy từng thời điểm và sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp. Lãi suất trả góp và mức Phí chuyển đổi trả góp được áp dụng đối với Chủ Thẻ là lãi suất và mức phí do SVFC công bố trên các phương tiện truyền thông chính thức của SVFC tại thời điểm SVFC nhận được yêu cầu tham gia Chương Trình của Chủ Thẻ.

2. Điều kiện và cách thức tham gia Chương Trình

Chủ Thẻ có thể đăng ký tham gia Chương Trình khi thỏa các điều kiện sau:

  • Giao dịch với số tiền tối thiểu từ 15.000.000 Việt Nam Đồng; và
  • Giao dịch đã được ghi nhận trên hệ thống của SVFC nhưng chưa được thể hiện trên Bảng Sao Kê Giao Dịch.

Chủ Thẻ được phép chọn nhiều giao dịch ứng tiền mặt trong cùng một tháng và trước Kỳ Sao Kê hàng tháng để tham gia Chương Trình. Tổng giá trị các giao dịch được chọn đăng ký tham gia tại cùng một lần đăng ký phải có giá trị tối thiểu từ 15.000.000 Việt Nam Đồng.

Chủ Thẻ không bị giới hạn số lần đăng ký tham gia Chương Trình, tuy nhiên, tổng dư nợ của Chủ Thẻ bao gồm số tiền chuyển đổi, Phí chuyển đổi trả góp, dư nợ khác (nếu có), và các loại phí và lãi khác (nếu có) tại thời điểm đăng ký không được phép vượt quá Hạn Mức Tín Dụng được cấp của Chủ Thẻ.

Chủ Thẻ cần đăng ký tham gia Chương Trình ít nhất hai (02) ngày làm việc trước Ngày Sao Kê hàng tháng. Mọi yêu cầu đăng ký tham gia Chương Trình sẽ được SVFC xem xét và phê duyệt dựa trên các chính sách hoạt động kinh doanh của SVFC và mức độ đáp ứng của Chủ Thẻ đối với các điều kiện quy định tại bản Điều Kiện và Điều Khoản này.

SVFC sẽ giữ một khoản Hạn Mức Tín Dụng của tài khoản Thẻ của Chủ Thẻ một khoản tiền tương ứng với tổng giá trị các Giao Dịch Hợp Lệ mà Chủ Thẻ phải thanh toán cho khoản trả góp này. Hàng tháng, Hạn Mức Tín Dụng của Thẻ sẽ tự động tăng tương ứng với số tiền trả góp mà Chủ Thẻ thanh toán cho Chương Trình này.

Thông tin về kỳ hạn trả góp, lãi suất và mức Phí tất toán khoản trả góp trước hạn được cập nhật chi tiết tại Phụ lục 1 – Biểu Phí và Lãi Suất của Chương Trình trong bản Điều Kiện và Điều Khoản này. Tổng số tiền trả góp và lãi suất được chia đều theo số tháng trả góp thành một số tiền cố định phải trả hàng tháng. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được cộng vào khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng. Khoản thanh toán tối thiểu được tính trên 2% số dư nợ cuối kỳ cộng với các khoản nợ quá hạn bao gồm phí và lãi phát sinh và khoản trả góp phải trả hàng tháng.

Khoản tiền thanh toán cố định phải trả hằng tháng sẽ phát sinh lãi suất được quy định tại Phụ lục 1 – Biểu Phí và Lãi Suất của Chương Trình trong bản Điều Kiện và Điều Khoản này trong trường hợp khoản tiền thanh toán nhỏ hơn khoản thanh toán tối thiểu tại ngày đáo hạn hoặc trong trường hợp dư nợ khoản trả góp hàng tháng bị quá hạn. Lãi suất này sẽ phát sinh kể từ ngày liền kề ngày đáo hạn và áp dụng trên khoản dư nợ còn lại của khoản tiền thanh toán cố định. Khoản lãi này sẽ được thể hiện vào Kỳ Sao Kê kế tiếp của Chủ Thẻ.

Khoản thanh toán vượt mức số dư nợ trên Thẻ sẽ không được thanh toán cho những khoản trả góp chưa được ghi nhận vào Thẻ và không được ghi nhận là thanh toán trước hạn cho khoản trả góp này. Chủ Thẻ có thể liên hệ qua Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng SVFC, sử dụng ứng dụng di động iShinhan hoặc liên hệ các kênh tiếp nhận chính thức khác được SVFC thông báo theo từng thời kỳ để yêu cầu thanh toán trước hạn cho khoản trả góp này.

Loại tiền tệ được sử dụng trong Chương Trình này là Đồng Việt Nam (VND). Đối với các giao dịch bằng ngoại tệ, số tiền chuyển đổi trả góp sẽ là Việt Nam Đồng dựa theo số tiền giao dịch đã chuyển đổi.

Các Chủ Thẻ có thể đăng ký Chương Trình thông qua các cách thức được chỉ định bởi SVFC như sau và cung cấp đầy đủ thông tin để yêu cầu được chuyển đổi qua hình thức trả góp:

  • Gọi điện thoại cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng tại số 1900 545 449; hoặc
  • Đăng ký thông qua tính năng “Chuyển Đổi Trả Góp” tại ứng dụng điện thoại iShinhan; hoặc
  • Các hình thức khác theo quy định của SVFC từng thời kỳ.

Bằng việc gửi yêu cầu cho SVFC thông qua một trong những hình thức trên, Chủ Thẻ xác nhận đã đọc kỹ, đồng ý và chấp nhận Điều Kiện và Điều Khoản của Chương Trình.

3. Các điều kiện và điều khoản khác

Giao dịch tham gia Chương Trình vẫn được xem như một giao dịch ứng tiền mặt bình thường, do đó, phí và lãi suất vẫn có thể phát sinh trước khi giao dịch này được chuyển đổi thành giao dịch trả góp thành công trên hệ thống của SVFC.

Các giao dịch áp dụng của Chương Trình sẽ không được tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng hay hoàn tiền.

SVFC có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu tham gia Chương Trình nào mà không cần phải cung cấp lý do.

SVFC được toàn quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ các khoản trả góp của Chủ Thẻ trong trường hợp lịch sử tín dụng của Chủ Thẻ không đáp ứng các yêu cầu của SVFC hoặc Chủ Thẻ vi phạm các điều kiện và điều khoản được quy định bởi SVFC.

Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, SVFC sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với Chủ Thẻ. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bất kể các quy định trong Bản Điều Kiện và Điều Khoản này, vào bất kỳ thời điểm nào bằng thông báo cho Chủ Thẻ, SVFC sẽ có quyền (a) ngừng hoặc chấm dứt Chương Trình; và/hoặc (b) điều chỉnh hoặc bổ sung các quy định khác vào Bản Điều Kiện và Điều Khoản này. SVFC sẽ thông báo cho Chủ Thẻ về những thay đổi này bằng bất kỳ cách thức hoặc phương tiện nào do SVFC quyết định.

Bản Điều khiện và Điều khoản này được áp dụng đồng thời cùng với các điều kiện và điều khoản của Điều Kiện và Điều Khoản Phát Hành và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng.

Bất kể lý do gì, khi chấm dứt tính năng trả góp, toàn bộ dư nợ trả góp sẽ chuyển thành dư nợ thông thường và sẽ ngay lập tức trở thành khoản tiền đến hạn thanh toán và được ghi nợ tự động vào tài khoản thẻ tín dụng của Chủ Thẻ.

Nếu Chủ Thẻ không thanh toán đầy đủ toàn bộ dư nợ còn lại của khoản trả góp hoặc các khoản nợ khác và lãi, phí đã được ghi nhận trong Bảng Sao Kê Giao Dịch, SVFC sẽ áp dụng lãi quá hạn bằng 150% lãi suất thông thường của giao dịch gốc mà Chủ Thẻ thực hiện.

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng và các quy định trong Chương Trình này thì các quy định trong Chương Trình này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Bản Điều Kiện và Điều Khoản cùng với Phụ lục 1 của Chương Trình này có hiệu lực từ ngày dd/mm/yyyy.