Điều khoản và điều kiện sử dụng ứng dụng quản lý hồ sơ vay và thẻ trên iShinhan

Điều khoản và điều kiện sử dụng ứng dụng quản lý hồ sơ vay và thẻ trên iShinhan

* ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ HỒ SƠ VAY VÀ HỢP ĐỒNG VAY iShinhan

Bằng việc tải và cài đặt ứng dụng, hoặc sử dụng đường dẫn trên trình duyệt web "Ứng dụng quản lý hồ sơ vay và hợp đồng vay iShinhan” (“iShinhan”) Khách Hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý các nội dung về điều khoản và điều kiện sử dụng iShinhan (“Điều Khoản & Điều Kiện”). Những điều khoản và điều kiện này tạo thành một bản Hợp đồng điện tử về việc sử dụng iShinhan (“Hợp đồng”) giữa Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam (“SVFC”) và Khách Hàng.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. SVFC: là Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam.
 2. Khách Hàng/KH: là cá nhân đồng ý tải và sử dụng iShinhan hoặc sử dụng đường dẫn trên trình duyệt web để truy cập iShinhan bằng các Phương Tiện Điện Tử, có thông tin kê khai để đăng nhập vào iShinhan.
 3. Phương Tiện Điện Tử: là các phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự. Phương tiện điện tử có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) các phương tiện như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động.
 4. iShinhan/Ứng dụng quản lý hồ sơ vay và hợp đồng vay iShinhan: là ứng dụng được SVFC xây dựng và phát triển để thực hiện hoạt động cho vay và hoạt động hỗ trợ KH quản lý khoản vay, thanh toán khoản vay, và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiện ích khác thông qua các Phương Tiện Điện Tử có kết nối Internet.
 5. Tên Đăng Nhập: là nhận dạng duy nhất, dưới bất kỳ tên nào mà KH chọn và đăng ký với SVFC để đăng nhập vào iShinhan khi KH sử dụng dịch vụ của SVFC.
 6. Mật Khẩu: bao gồm tất cả các cụm từ, mật mã, chữ số, ký hiệu hoặc các hình thức nhận dạng khác được bảo mật và được cung cấp cho KH/hoặc được KH đăng ký với SVFC mà cụm từ, mật mã, chữ số hoặc các hình thức nhận dạng khác đó được sử dụng để kết nối với Hệ Thống SVFC cùng với Tên Đăng Nhập khi KH sử dụng iShinhan của SVFC.
 7. Mã Bảo Mật/OTP (One time password): là loại mật khẩu sử dụng một lần cho mỗi Giao Dịch trên Phương Tiện Điện Tử, được Hệ Thống SVFC tạo ra ngẫu nhiên và chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Tùy từng Giao Dịch, trước mỗi lần KH thực hiện Giao Dịch, SVFC sẽ cung cấp cho KH mã OTP bằng các phương thức phù hợp với từng Dịch Vụ Cho Vay Tự Động và theo quy định của SVFC trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức như gửi qua địa chỉ thư điện tử, tài khoản mạng xã hội hoặc tin nhắn SMS tới số điện thoại di động mà Khách Hàng đã đăng ký với SVFC.
 8. Yếu Tố Bảo Mật: llà Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu, Mã Bảo Mật/OTP, câu hỏi bảo mật, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của KH hay bất kỳ yếu tố nào khác mà KH đăng ký với SVFC hoặc được SVFC cung cấp khi KH sử dụng iShinhan.
 9. Chứng Từ Điện Tử: là các dữ liệu điện tử được tạo lập trên Hệ Thống SVFC nhằm phục vụ cho việc thực hiện Giao Dịch của Khách Hàng tại SVFC. Chứng từ điện tử bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện, đề nghị, thông báo, xác nhận, chỉ dẫn, thông tin, lệnh thanh toán, Chỉ Thị Trực Tuyến và các thông điệp dữ liệu khác liên quan tới việc giao kết hay thực hiện các Giao Dịch giữa SVFC và KH.
 10. “Ứng dụng ký tên trên thiết bị điện tử”: là chữ ký được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng thiết bị điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách hợp lý với Chứng Từ Điện Tử, có khả năng xác nhận người ký Chứng Từ Điện Tử và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với Chứng Từ Điện Tử đã ký.
 11. Chỉ Thị Trực Tuyến: là bất kỳ lệnh hoặc yêu cầu hoặc chỉ dẫn thực hiện Giao Dịch của KH đưa ra cho SVFC thông qua việc sử dụng iShinhan.
 12. Phương Thức Xác Thực: là cách thức Hệ Thống SVFC xác thực KH trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong bất cứ Giao Dịch nào của KH với SVFC qua iShinhan.
 13. Giao Dịch: là Chỉ Thị Trực Tuyến được thực hiện bằng Phương Tiện Điện Tử giữa KH giao kết với SVFC thông qua iShinhan về các đề nghị vay, thông báo, xác nhận, chỉ dẫn, yêu cầu, lệnh thanh toán và các thông điệp dữ liệu khác mà KH thực hiện tương ứng với dịch vụ SVFC cung cấp theo từng thời kỳ thông qua iShinhan.
 14. “Hệ Thống SVFC/ Hệ thống quản lý hồ sơ cho vay và hợp đồng cho vay của SVFC”: là hệ thống được tạo lập để thực hiện các phương thức xác nhận, thông báo, lưu trữ, chỉ dẫn, yêu cầu, lệnh thanh toán, các đề nghị vay,... nhằm hỗ trợ KH quản lý, thanh toán khoản vay, và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiện ích khác, thực hiện các Giao Dịch trên iShinhan giữa SVFC với KH.
 15. Dịch Vụ Cho Vay Tự Động/ Dịch Vụ iShinhan: là sự cung ứng để đáp ứng nhu cầu vay của KH, giải quyết các mối quan hệ giữa KH hoặc tài sản mà KH sở hữu với người cung cấp mà không có sự chuyển giao quyền sở hữu, nhằm thỏa mãn nhu cầu và mang lại lợi ích cho hai Bên. Dịch vụ này sẽ bao gồm nhưng không giới hạn như dịch vụ cho vay, dịch vụ quản lý khoản vay, thanh toán khoản vay, và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiện ích khác.

ĐIỀU 2. BẢO MẬT

 1. Khi sử dụng Dịch vụ iShinhan của SVFC, KH phải sử dụng một hoặc một số các Yếu Tố Bảo Mật tương ứng với Phương Thức Xác Thực mà SVFC yêu cầu để thực hiện giao dịch mà KH đã đăng ký với SVFC. KH đồng ý thực hiện theo chỉ dẫn của SVFC khi tạo lập các Yếu Tố Bảo Mật này.
 2. KH có trách nhiệm bảo mật các Yếu Tố Bảo Mật của mình và phải thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các Yếu Tố Bảo Mật này.
 3. KH phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại xảy ra do các Yếu Tố Bảo Mật của KH bị tiết lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng vì bất kỳ lý do gì.
 4. KH đồng ý rằng KH chịu trách nhiệm bảo quản các Phương Tiện Điện Tử được dùng để kết nối với Hệ Thống SVFC để sử dụng iShinhan. Khi KH đã đăng nhập để sử dụng iShinhan, KH không nên rời thiết bị mà KH dùng để kết nối tới Hệ Thống SVFC vào bất kỳ lúc nào hoặc để bất kỳ cá nhân nào khác sử dụng thiết bị đó cho đến khi KH đã đăng xuất khỏi Hệ Thống SVFC. KH phải tự chịu trách nhiệm bảo đảm rằng KH đã đăng xuất khỏi Hệ Thống SVFCsau khi thực hiện xong Giao Dịch của SVFC.
 5. Khi phát hiện Chữ Ký của KH sử dụng trên Ứng dụng ký tên trên thiết bị điện tử và/hoặc Yếu Tố Bảo Mật và/hoặc Phương Tiện Điện Tử có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình, KH phải kịp thời thông báo cho SVFC. Theo đó, KH phải thông báo cho SVFC ngay lập tức về bất kỳ việc kết nối trái phép nào vào Hệ Thống SVFC bằng Phương Tiện Điện Tử của KH hoặc về bất kỳ Giao Dịch trái phép nào mà KH biết hoặc nghi ngờ hoặc nếu KH nghi ngờ ai đó biết các Yếu Tố Bảo Mật của KH. Việc thông báo của KH được thực hiện bằng cách thức liên hệ trực tiếp tại văn phòng giao dịch hoặc trụ sở chính SVFC hoặc gọi đến các số điện thoại tổng đài hỗ trợ trực tuyến của SVFC được SVFC công bố từng thời điểm qua trang thông tin điện tử chính thức của SVFC tại: www.shinhanfinance.com.vn hoặc các phương tiện phù hợp khác.
 6. SVFC có thể yêu cầu KH xác nhận bằng văn bản bất kỳ chi tiết nào được KH cung cấp. KH cũng có thể nhận được yêu cầu thay đổi ngay Mật Khẩu sang một Mật Khẩu khác mà KH chưa từng sử dụng trước đó. Cho đến khi SVFC xác nhận đã nhận được các văn bản thông báo nói trên từ KH, KH vẫn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch Vụ iShinhan của người không được phép.
 7. Để đảm bảo an toàn cho KH, SVFC có quyền khóa hoặc tạm khóa quyền truy cập iShinhan của KH khi các Yếu Tố Bảo Mật của KH được Hệ Thống SVFC kiểm tra và phản hồi là không chính xác sau một số lần truy cập nhất định. Tùy từng thời kỳ, SVFC được quyền quy định số lần truy cập không chính xác như quy định tại Khoản này.
 8. Các vấn đề được quy định trong Điều Khoản & Điều Kiện này và các thông tin được cung cấp liên quan đến Giao Dịch được quy định trong Điều Khoản & Điều Kiện này hoặc những thông tin mà một Bên cung cấp cho Bên kia liên quan đến SVFC và/hoặc KH và/hoặc Giao Dịch được quy định trong Điều Khoản & Điều Kiện này phải được giữ bí mật. Tuy nhiên, KH đồng ý cho SVFC được quyền thu thập dữ liệu, cung cấp, tiết lộ thông tin về KH hoặc Giao Dịch của KH cho (i) cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc (ii) bên thứ ba là đối tác cung ứng công nghệ, nghiên cứu thị trường hay dịch vụ liên quan đến ứng dụng iShinhan nếu SVFC cho rằng những thông tin này sẽ giúp SVFC hiểu rõ hành vi, cải thiện trải nghiệm của KH, tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo, hỗ trợ, ngăn chặn hoặc bù đắp thiệt hại cho KH (nếu có).
 9. KH đồng ý việc SVFC có thể sử dụng tất cả hình ảnh, thông tin, dữ liệu mà KH cung cấp cho SVFC thông qua iShinhan nhằm mục đích xác thực thông tin, xác minh và đánh giá năng lực tài chính/khả năng chi trả, thẩm định yêu cầu vay và các yêu cầu quản lý khoản vay sau khi giải ngân, các ấn phẩm quảng cáo liên quan đến iShinhan hay gửi thông tin về các Dịch Vụ iShinhan cho KH đến thư điện tử, số điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, địa chỉ mà KH đăng ký với SVFC.
 10. Không phụ thuộc vào các quy định khác của Điều Khoản & Điều Kiện này, KH đồng ý rằng, SVFC được quyền thu thập và sử dụng tất cả các thông tin về KH, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do SVFC cung cấp; các hợp đồng, các văn bản ký giữa KH và SVFC để:
  1. Cung cấp cho các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm, thông tin tín dụng, kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  2. Cung cấp cho các cán bộ, nhân viên, người lao động của SVFC và các đơn vị tư vấn cần biết các thông tin này của KH để hoàn tất các Giao Dịch, Dịch Vụ iShinhan cho KH theo quy định của Điều Khoản & Điều Kiện này.
  3. Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ nhằm mục đích thẩm định, tiếp thị, tiếp thị bảo hiểm, in ấn, giao nhận và vận chuyển các tài liệu, hồ sơ khoản vay/hợp đồng vay đến KH;
  4. Các mục đích khác do SVFC thông báo trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật.
 11. KH đồng ý rằng, trường hợp KH sử dụng bất kỳ ứng dụng phần mềm nào của bất kỳ bên thứ ba nào để đăng nhập, tiếp cận hoặc tham gia iShinhan của SVFC, thông tin về KH, về tài khoản đăng nhập và Giao Dịch của KH có thể được biết, lưu giữ và sử dụng bởi bên thứ ba đó. Trường hợp này KH hiểu rằng SVFC không phải chịu trách nhiệm về việc lưu giữ, sử dụng thông tin của bên thứ ba nêu trên đồng thời KH cam kết chịu toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc bên thứ ba biết và sử dụng các thông tin của KH.

ĐIỀU 3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH

 1. Khi tham gia Dịch Vụ iShinhan, KH cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình về giao dịch điện tử do SVFC quy định. Khi quy trình thực hiện Giao Dịch thông qua iShinhan đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của SVFC, đồng nghĩa với việc SVFC được quyền cung cấp thông tin tương ứng với Giao Dịch đó.
 2. KH đồng ý rằng các Giao Dịch sẽ được KH xác lập trên cơ sở sử dụng Ứng dụng ký tên trên thiết bị điện tử của KH. Các Bên đồng ý rằng chữ ký của KH trên cơ sở sử dụng Ứng dụng ký tên trên thiết bị điện tử là chữ ký được sử dụng trong giao dịch điện tử, thông tin đi kèm dữ liệu (văn bản, hình ảnh,..) mà KH sử dụng, thuộc sự kiểm soát của KH tại thời điểm KH khởi tạo tại Hệ Thống SVFC và được xác thực thông qua Hệ Thống SVFC. Bất kỳ một hành động nào của KH nhằm xác lập, thực hiện các Giao Dịch như đăng nhập bằng Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu ,kích chọn chấp thuận/tiếp tục trên hệ thống; nhập mã OTP;… được coi là KH đã sử dụng Ứng dụng ký tên trên thiết bị điện tử để ký kết các Chứng Từ Điện Tử với SVFC.
 3. Không phụ thuộc vào các quy định khác của Điều Khoản & Điều Kiện này, KH hiểu và đồng ý rằng, khi KH sử dụng iShinhan, bất kỳ Yếu Tố Bảo Mật nào của KH, sau khi được Hệ Thống SVFC xác nhận là KH và thể hiện sự đồng ý, chấp nhận của KH đối với Giao Dịch hợp lệ cũng được coi là Ứng dụng ký tên trên thiết bị điện tử mà KH tham gia.
 4. Ứng dụng ký tên trên thiết bị điện tử của KH được tạo lập và được xác thực theo quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện này có giá trị pháp lý như chữ ký bằng tay của KH trên văn bản giấy và có giá trị pháp lý chứng minh sự đồng ý/chấp thuận của KH đối với Chứng Từ Điện Tử được KH ký, theo đó KH có các quyền và nghĩa vụ với SVFC theo quy định tại các Chứng Từ Điện Tử tương ứng, quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện này, quy định của SVFC và quy định của pháp luật. KH xác nhận và đồng ý rằng phương thức giao kết hợp đồng cho vay bằng Phương Tiện Điện Tử, gửi, nhận Chứng Từ Điện Tử giữa KH và SVFC được thực hiện cơ bản theo trình tự sau:
  1. KH sử dụng các Phương Tiện Điện Tử để truy cập vào Hệ Thống SVFC thông qua việc đăng nhập iShinhan; hoặc sử dụng các phương tiện, cách thức khác để truy cập vào iShinhan của SVFC để thực hiện các Chỉ Thị Trực Tuyến.
  2. Khi nhận được Chỉ Thị Trực Tuyến từ KH, Hệ Thống SVFC thực hiện Phương Thức Xác Thực tương ứng theo quy định của SVFC để xác thực KH và/hoặc chỉ dẫn hoặc yêu cầu KH thực hiện các thao tác xác nhận Giao Dịch trước khi thực hiện Giao Dịch cho KH.
 5. KH thực hiện các thao tác theo yêu cầu, chỉ dẫn của SVFC để hoàn tất Giao Dịch mà KH đã đề nghị. KH xác nhận đồng ý với các phương thức giao và nhận Chứng Từ Điện Tử đã nêu tại Điều này và KH cam kết chịu ràng buộc với toàn bộ các Chứng Từ Điện Tử, các Giao Dịch được thực hiện theo các phương thức này.
 6. SVFC có quyền từ chối yêu cầu của KH hoặc chậm trả lời các yêu cầu của KH trong thời gian SVFC đang thực hiện Phương Thức Xác Thực tương ứng để xác thực KH và các đề nghị của KH.
 7. SVFC có quyền từ chối thực hiện Giao Dịch của KH nếu Giao Dịch đó vượt quá một giá trị cụ thể hoặc giới hạn mà KH đã đăng ký và/hoặc vượt quá giới hạn SVFC cho phép theo quy định nội bộ của SVFC, hoặc nếu SVFC biết hoặc nghi ngờ là Giao Dịch đó có vi phạm về bảo mật, pháp luật phòng chống rửa tiền, hoặc bất kỳ vi phạm pháp luật nào khác.
 8. SVFC không chịu trách nhiệm nếu KH sử dụng phần cứng xác thực, thiết bị, phần mềm, tài liệu hay tuân theo các chỉ dẫn liên quan đến Dịch Vụ iShinhan không do SVFC cung cấp.
 9. SVFC có quyền từ chối đề nghị của KH nếu SVFC phát hiện đề nghị đó có nội dung không hợp pháp hoặc không hợp lệ hoặc không có đủ cơ sở để thực hiện xử lý hoặc SVFC phát hiện, nghi ngờ đề nghị của KH do hệ thống bị lỗi hoặc SVFC phát hiện, nghi ngờ việc thực hiện đề nghị đó dẫn đến một vi phạm pháp luật hoặc không hợp lệ.
 10. KH đồng ý rằng SVFC có quyền chấm dứt hoặc từ chối, tạm ngừng việc cung cấp Dịch Vụ iShinhan cho Khách Hàng, trong các trường hợp phát sinh do lỗi từ phía KH hoặc SVFC xét thấy cần thiết chấm dứt cung cấp Dịch Vụ iShinhan, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây:
  1. KH vi phạm các quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện này; các điều khoản, điều kiện, quy định của SVFC và/hoặc của pháp luật về việc sử dụng iShinhan;
  2. Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;
  3. Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận;
  4. Có căn cứ nghi ngờ về hoạt động rửa tiền của Khách Hàng;
  5. Khi có các sự cố do nguyên nhân bất khả kháng, vượt quá phạm vi kiểm soát của SVFC;
  6. Khi SVFC không thể tiếp tục cung cấp Dịch Vụ iShinhan.

ĐIỀU 4. RỦI RO THỰC HIỆN GIAO DỊCH

 1. Giao Dịch qua iShinhan có thể có rủi ro nhất định về tính bảo mật, tính liên tục không bị gián đoạn, sự cố đường truyền, điện, mạng, thiết bị, vi rút, các lỗi kỹ thuật, các nhầm lẫn, hoặc gian lận và các rủi ro khác,... KH xác nhận đã có đánh giá, nhận biết đầy đủ về các rủi ro có thể phát sinh. KH chấp nhận sử dụng iShinhan và các Giao Dịch trên iShinhan và đồng ý miễn trừ trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại cho SVFC về mọi rủi ro phát sinh có liên quan. KH thừa nhận rằng SVFC sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu tại một số thời điểm nhất định KH có thể sẽ không truy cập, sử dụng và thực hiện được một số hoặc tất cả các Dịch Vụ iShinhan, Giao Dịch mà SVFC cung cấp do việc bảo trì hệ thống, lỗi đường truyền hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác bao gồm và không giới hạn bởi các trường hợp: hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn, dịch bệnh… hoặc các hạn chế khác của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành tùy từng thời điểm.
 2. SVFC có thể tạm ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo, khi SVFC xét thấy điều đó là cần thiết hoặc nên làm để bảo vệ KH hoặc khi SVFC nghi ngờ là có một vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm về bảo mật trong Giao Dịch hoặc khi SVFC cần tạm ngừng dịch vụ để bảo trì bất thường hoặc vì các lý do khẩn cấp hoặc bất ngờ khác.
 3. KH hiểu rằng sự cố có thể xảy ra với các hệ thống máy tính và với Hệ Thống của SVFC. Theo đó, KH công nhận rằng các Chỉ Thị Trực Tuyến của Khách hàng có thể không tới được SVFC thông qua mạng trực tuyến do lỗi từ bên thứ ba không tham gia hợp đồng gây ra (sự cố điện, viễn thông,…). Do đó, KH đồng ý rằng SVFC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới những đề nghị của KH đã được gửi cho SVFC mà SVFC không nhận được vì bất kì lý do nào vượt quá sự kiểm soát của SVFC.
 4. Trường hợp KH tiết lộ hoặc để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác không phải là chính KH biết một hoặc một số các Yếu Tố Bảo Mật thì KH phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại, tổn thất và hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới tất cả các Giao Dịch được tiến hành thông qua việc sử dụng các Yếu Tố Bảo Mật đó.

ĐIỀU 5. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM VAY

1.Vay nhanh và Vay tiêu dùng

• Lãi suất thấp từ 18%/năm đến 35% tính trên dư nợ giảm dần (Điều khoản và Điều kiện áp dụng).
• Khoản vay lên đến 12 lần thu nhập hàng tháng và tối đa 300 triệu đồng, cho mục đích tiêu dùng, phục vụ đời sống.
• Thời hạn vay từ tối thiểu 12 tháng đến tối đa 48 tháng
• Giải ngân trong vòng 48 giờ sau khi hồ sơ được duyệt.

Ví dụ: Với khoản vay tín dụng 60 triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 18%, hằng tháng bạn chỉ phải thanh toán 5.500.800 đồng.

Đi làm hưởng lương: Từ 21 đến 65 tuổi.

Khách hàng có thể tùy chọn ngày thanh toán khoản vay vào các ngày 01, 05,10,16 hàng tháng.

2. Vay siêu tốc

• Lãi suất 24%/năm – 35%năm tính trên dư nợ giảm dần (Điều khoản và Điều kiện áp dụng).
• Khoản vay từ 10,000,000 VNĐ đến 70,000,000 VNĐ.
• Thời hạn vay từ tối thiểu 12 tháng đến tối đa 48 tháng
• Giải ngân trong vòng 48 giờ sau khi hồ sơ được duyệt.

Ví dụ: Với khoản vay tín dụng 60 triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 18%, hằng tháng bạn chỉ phải thanh toán 5.500.800 đồng.

Đi làm hưởng lương: Từ 21 đến 60 tuổi.

Khách hàng có thể tùy chọn ngày thanh toán khoản vay vào các ngày 01, 05,10,16 hàng tháng.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. SVFC sẽ thông báo cho KH các vấn đề liên quan tới Dịch Vụ iShinhan cũng như các sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh về chính sách của SVFC đối với Dịch Vụ này bằng một trong các phương thức liên hệ do SVFC triển khai từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn phương thức gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của KH, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của KH, gửi email tới KH, thông báo trên trang thông tin điện tử chính thức của SVFC www.shinhanfinance.com.vn, thông báo qua tài khoản mạng xã hội.
 2. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội của KH như nêu tại Khoản 1 nêu trên là địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội mà KH đã đăng ký với SVFC và được SVFC lưu trữ trên Hệ Thống. KH được coi là đã nhận được thông báo của SVFC khi SVFC đã thông báo bằng các phương thức nêu trên tới địa chỉ, số điện thoại, email của SVFC. Trường hợp KH có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội đã đăng ký thì KH phải thông báo cho SVFC bằng văn bản. Trường hợp KH không thông báo thì SVFC có quyền thông báo theo địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội cũ và KH được xem là đã nhận được thông báo khi SVFC đã gửi thông báo tới địa chỉ, số điện thoại và email này và nội dung các thông báo này có giá trị ràng buộc KH.
 3. KH đồng ý rằng, SVFC có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều Khoản & Điều Kiện này trên cơ sở bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. SVFC sẽ thông báo cho KH về việc sửa đổi, bổ sung Điều Khoản & Điều Kiện này và các thông tin về sản phẩm, chương trình liên quan đến Dịch Vụ iShinhan (nếu có) bằng nhưng không giới hạn bởi một trong các hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS, tài khoản mạng xã hội hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử chính thức của SVFC: www.shinhanfinance.com.vn
 4. KH được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của SVFC nếu KH tiếp tục sử dụng Dịch Vụ iShinhan sau thời điểm SVFC thông báo.
 5. Khi sử dụng iShinhan, KH đồng thời hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật và Miễn trừ trách nhiệm của SVFC.
 6. Điều Khoản & Điều Kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào hay bất kỳ phần nào hoặc khoản mục nào của Điều Khoản & Điều Kiện này bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không thể cưỡng chế thi hành bởi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện đó không làm vô hiệu các điều khoản và điều kiện, các phần hoặc các khoản mục còn lại của Điều Khoản & Điều Kiện này. Những nội dung nào chưa được quy định trong Điều Khoản & Điều Kiện này được thực hiện theo các quy định sản phẩm, dịch vụ của SVFC và các quy định của pháp luật có liên quan.
 7. Trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào mà các Bên không giải quyết được bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Các Bên thỏa thuận rằng tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành theo thủ tục rút gọn được quy định tại Chương VI của Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC. KH và SVFC thống nhất yêu cầu chủ tịch STAC sẽ chỉ định trọng tài viên duy nhất để giải quyết. Địa điểm giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt.
 8. Các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản & Điều Kiện này có hiệu lực và được áp dụng với KH kể từ ngày KH đăng ký sử dụng Dịch Vụ iShinhan của SVFC và được SVFC chấp thuận cho đến khi SVFC và KH đã thực hiện xong toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo Điều Khoản & Điều Kiện này, quy định của SVFC và các văn bản, quy định có liên quan của pháp luật.
 9. KH xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện về Dịch Vụ iShinhan trong Điều Khoản & Điều Kiện này, các quy định khác của SVFC liên quan đến Dịch Vụ iShinhan và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.

Sau khi bạn đã đọc và chấp nhận “Điều khoản & điều kiện sử dụng ứng dụng quản lý hồ sơ vay và hợp đồng vay iShinhan, Shinhan Finance xin gửi đến bạn Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân để cung cấp thông tin chi tiết về việc chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân (Thông báo) nhằm thông báo và có được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu (CTDL) theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân khi Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam và các tổ chức có liên quan của chúng tôi (SVFC) tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Thông báo này là một phần của các điều kiện và điều khoản điều chỉnh mối quan hệ giữa CTDL với SVFC (nếu có). Bằng việc cung cấp thông tin cho chúng tôi, CTDL hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung được quy định tại Thông báo này.
1. Loại Dữ Liệu Cá Nhân Được Xử Lý

Nhằm giúp SVFC giải đáp các thắc mắc của CTDL, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho CTDL và/hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nói chung, SVFC có thể cần và/hoặc được yêu cầu xử lý các dữ liệu cá nhân của CTDL, bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu cá nhân liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến CTDL và/hoặc các giao dịch của CTDL với SVFC, và những thông tin cần thiết khác liên quan đến CTDL và (các) giao dịch của CTDL với SVFC hoặc các giao dịch của bên thứ ba có liên quan đến CTDL với SVFC.
2. Cách Thức Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

SVFC có thể thu thập thông tin từ CTDL và từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Từ mối quan hệ của CTDL với SVFC, chẳng hạn như thông tin mà CTDL cung cấp trong các đề nghị sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của SVFC, khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của SVFC, khi thực hiện các khảo sát, tham gia các chương trình ưu đãi hoặc các bài đánh giá năng lực tài chính;
b.
Từ việc phân tích hành vi sử dụng và quản lý (các) giao dịch, được thực hiện từ (các) thẻ tín dụng/(các) khoản vay của CTDL;
c.
Từ các bên thứ ba có liên quan đến CTDL, chẳng hạn như người tham chiếu, người sử dụng lao động, đồng sở hữu tài khoản, đơn vị cung cấp giải pháp bảo mật, người bảo lãnh và người bồi thường, bên bảo hiểm, hệ thống bán lẻ hoặc đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ là đối tác của SVFC tùy thuộc vào sự chấp thuận trước của CTDL; bên thứ ba đã được CTDL kê khai, quản lý, sử dụng, lưu trữ những thông tin đó với thời hạn phù hợp theo quy định pháp luật;
d.
Thông qua lời nói, hình ảnh và phản hồi bằng văn bản của CTDL với SVFC và/hoặc các bên được ủy quyền của SVFC qua tin nhắn, điện thoại hoặc thiết bị di động, email, fax, thư, trình duyệt tin điện tử, các trang mạng xã hội hoặc bất kỳ kênh thông tin nào khác;
e.
Từ các bản ghi của camera quan sát (CCTV) được lắp đặt tại địa điểm kinh doanh của SVFC; và tại các địa điểm mà CTDL thực hiện các giao dịch có liên quan đến SVFC (ví dụ như máy hình ảnh thu thập được từ camera tại máy ATM của các ngân hàng);
f.
Từ các cơ quan có thẩm quyền để xác định rõ tình hình tài chính hiện tại và trong quá khứ của CTDL, cơ quan có thẩm quyền/được phép cung cấp báo cáo tín dụng;
g.
Từ các nguồn khác, ví dụ như các tổ chức tài chính, các bên tư vấn về khảo sát, truyền thông mạng xã hội, tiếp thị, tham chiếu tín dụng, ngăn ngừa gian lận, các bên đối tác liên kết cho các chương trình ưu đãi và khuyến mãi của SVFC;
h.
Từ các nguồn khác theo sự đồng ý của CTDL đối với việc cung cấp thông tin liên quan đến CTDL và/hoặc các nguồn mở, không bị hạn chế;
i. Thông qua các tập tin được tạo bởi trang mạng mà CTDL truy cập (cookie) hoặc các công cụ tương tự;
j.
Từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp và/hoặc thu thập khi CTDL truy cập các trang tin điện tử của SVFC và/hoặc tải xuống ứng dụng của SVFC dành cho thiết bị di động.
3. Mục Đích Xử Lý Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

SVFC có thể xử lý dữ liệu cá nhân của CTDL cho những mục đích (“Mục Đích”) sau:
a.
Xem xét/thẩm định các đề nghị của CTDL liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của SVFC, xác minh tình hình tài chính của CTDL, tiến hành kiểm tra lịch sử tín dụng và thu thập hoặc cung cấp dẫn chiếu tín dụng;
b.
Xác minh các giao dịch của CTDL có liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của SVFC để bảo đảm tính chính xác của giao dịch;
c.
Quản lý và duy trì (các) khoản vay, thẻ tín dụng của CTDL;
d.
Quản lý các ưu đãi, cuộc thi, chương trình khuyến mại, chương trình chăm sóc khách hàng và/hoặc nâng cao trải nghiệm của CTDL khi sử dụng các dịch vụ/sản phẩm của SVFC;
e.
Hiểu rõ hơn về nhu cầu đầu tư trong hiện tại, tương lai và tình hình tài chính của CTDL;
f.
Tiếp thị và cung cấp cho CTDL thông tin của SVFC hoặc các bên thứ ba về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và/hoặc các cuộc thi mà CTDL có thể quan tâm (SVFC có thể được hoặc không được trả thù lao), bao gồm nhưng không giới hạn quản lý sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các đối tác đồng thương hiệu của SVFC hay cung cấp bảo hiểm;
g.
Cải tiến các sản phẩm/dịch vụ của SVFC cũng như thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích, phát triển sản phẩm và tính năng mới của sản phẩm và/hoặc dịch vụ của SVFC;
h.
Nghiên cứu cách CTDL sử dụng sản phẩm/dịch vụ nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của SVFC;
i.
Thông báo cho CTDL các thông tin về quyền lợi và thay đổi các tính năng của sản phẩm/dịch vụ của SVFC;
j.
Cung cấp cho CTDL các sản phẩm và dịch vụ cung cấp hoặc quản trị bởi nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu phụ), bên bán hàng, đối tác kinh doanh của SVFC;
k.
Phản hồi các thắc mắc, khiếu nại của CTDL và giải quyết các tranh chấp nói chung;
l.
Thực hiện nghiên cứu cho các mục đích phân tích bao gồm nhưng không giới hạn ở việc khai thác dữ liệu và phân tích các giao dịch của CTDL với SVFC;
m. Để tạo và duy trì các mô hình liên quan đến tín dụng, hành vi và rủi ro để chấm điểm tín dụng tự động hoặc tính phù hợp và/hoặc bất kỳ mục đích nào liên quan đến các mục đích hoặc chức năng kiểm toán, tuân thủ và quản lý rủi ro;
n.
Phân tích điểm tín dụng, đánh giá và giám sát năng lực trả nợ của CTDL như là một phần của quy trình cho vay và quản lý khoản vay;
o.
Chuyển giao hoặc chuyển nhượng các quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo các thỏa thuận CTDL đã ký với SVFC;
p.
Bảo vệ hoặc thực thi bất kỳ quyền nào của SVFC, bao gồm nhưng không giới hạn quyền của SVFC để xử lý, thu hồi khoản nợ;
q.
Tiến hành kiểm tra phòng chống rửa tiền; phát hiện, điều tra, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
r.
Tuân thủ các quy định và yêu cầu thi hành pháp luật; đảm bảo việc SVFC tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật áp dụng; các mục đích khác theo yêu cầu hoặc được cho phép với pháp luật, quy định, hướng dẫn hoặc quyết định của tòa án và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền.
SVFC đảm bảo sẽ thông báo và có sự chấp thuận của CTDL trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của CTDL cho mục đích khác với Mục Đích nêu trên.
4. Chuyển Giao Dữ Liệu Cá Nhân Của CTDL

Là một phần của việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho CTDL và/hoặc để thực hiện một hoặc bất kỳ mục đích nào được nêu trong Thông Báo này, CTDL đồng ý và cho phép SVFC chuyển giao dữ liệu cá nhân của CTDL và dữ liệu cá nhân của bên thứ ba có liên quan đến CTDL cho các bên thứ ba ở bên trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, cụ thể như dưới đây:
a.
Các công ty thành viên thuộc tập Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group);
b.
Các bên liên kết, các công ty đối tác, các bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, tổng hợp và phân tích dữ liệu đang hoạt động hợp pháp và các cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích: (i) xác minh/đối chiếu dữ liệu cá nhân, đánh giá năng lực tài chính/khả năng chi trả, thẩm định hồ sơ tín dụng và các yêu cầu quản lý khoản vay sau khi giải ngân, phù hợp với quy định nội bộ về bảo mật thông tin của SVFC tùy từng thời điểm; (ii) báo cáo tín dụng và cung cấp thông tin tín dụng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật trong từng thời điểm.
c.
Các tổ chức hỗ trợ SVFC xử lý hoặc thực hiện các giao dịch mà CTDL yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các bên cung cấp dịch vụ hành chính, tiếp thị, in ấn, giao nhận và vận chuyển các tài liệu đến CTDL, quy trình kinh doanh, du lịch, thị thực, quản trị tri thức, quản trị nhân sự, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, máy tính, thanh toán, thu hồi nợ, nghiên cứu trị trường, đổi thưởng, lưu trữ và quản lý hồ sơ, nhập liệu, pháp lý, trang mạng hoặc phương tiện truyền thông xã hội, viễn thông, gửi tin nhắn hoặc gửi thư điện tử, kết nối mạng, điện thoại, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ công nghệ, báo cáo rủi ro, quyết định tín dụng, an toàn thông tin, duy trì phần mềm và giấy phép, các dịch vụ tư vấn, và/hoặc các dịch vụ khác.
d.
Các tổ chức cung cấp dịch vụ cho SVFC trong quá trình cung cấp hoặc truyền đạt thông tin về các sản phẩm/dịch vụ của SVFC cho CTDL;
e.
Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam, các công ty thông tin tín dụng và bất kỳ tổ chức nào được thành lập bởi Ngân hàng nhà nước Việt Nam hoặc bất kỳ tổ chức khác có thẩm quyền đối với SVFC;
f.
Bất kỳ bên nào có nghĩa vụ bảo mật đối với SVFC đã cam kết bảo mật thông tin;
g.
Cá nhân, tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn đối với kế toán viên, kiểm toán viên, luật sư, cố vấn tài chính hoặc các cố vấn chuyên nghiệp khác) được CTDL ủy quyền;
h.
Các bên thứ ba thông qua việc bán nợ, hoặc mua bán sáp nhập doanh nghiệp bởi bất kỳ công ty nào của Shinhan Financial Group, với điều kiện là bên nhận dữ liệu cũng xử lý dữ liệu cá nhân của CTDL cho cùng mục đích ban đầu khi CTDL cung cấp dữ liệu cá nhân cho SVFC hoặc được SVFC xử lý;
i.
Bất kỳ đơn vị cung cấp giải pháp bảo mật mà SVFC dùng để cung cấp dịch vụ, tiện ích cho CTDL;
j.
Bất kỳ người nào có ý định quyết toán khoản dư nợ của các khoản vay/thẻ tín dụng được SVFC cấp cho CTDL;
k.
Bất kỳ tổ chức xếp hạng tín dụng, công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm;
l.
Bất kỳ tổ chức tài chính, đơn vị bán hàng, các tổ chức thẻ khác liên quan đến thẻ tín dụng do SVFC phát hành cho CTDL, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận.
m.
Bất kỳ cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định pháp luật.
5. Tiếp Thị

a.
SVFC có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của CTDL cho các bên thứ ba nhằm thực hiện các hoạt động quảng cáo có định hướng.
b.
CTDL hiểu rõ và đồng ý về việc SVFC và Shinhan Financial Group, các đơn vị liên kết, đối tác, bên cung cấp dịch vụ của SVFC được xử lý những dữ liệu cá nhân của CTDL cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, nghiên cứu thị trường và khuyến mại phù hợp theo quy định của pháp luật.
c.
Bất cứ lúc nào CTDL cũng có thể thông báo cho SVFC về việc không muốn nhận thông tin truyền thông tiếp thị trực tiếp từ SVFC, từ các tổ chức cá nhân trong SVFC và Shinhan Financial Group và/hoặc từ đơn vị bán hàng và đối tác chiến lược của SVFC bằng cách thông báo cho SVFC theo thông tin liên hệ được cung cấp ở Điều 11 của Thông Báo này. Trong một số trường hợp nhất định, khi thông tin tiếp thị từ SVFC được gửi qua trình duyệt đến thiết bị di động của CTDL, CTDL sẽ phải thực hiện theo các bước nhất định để ngừng nhận thông tin tiếp thị.
6. Thời Gian Lưu Trữ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân Của CTDL

Trước, trong và sau thời gian CTDL sử dụng dịch vụ và sản phẩm của SVFC, dữ liệu cá nhân của CTDL sẽ được lưu trữ và xử lý phù hợp với Thông Báo này; và/hoặc các điều khoản và điều kiện của các thỏa thuận khác của CTDL với SVFC; hoặc khi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của SVFC đối với CTDL; hoặc thực thi để bảo vệ lợi ích của Shinhan Financial Group và SVFC và/hoặc các khách hàng khi thấy cần thiết; hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và các chính sách của SVFC liên quan đến việc lưu trữ và xử lý dữ liệu.
7. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

a.
Khi được chỉ định (ví dụ: trong Phiếu đề nghị cấp khoản vay/phát hành thẻ tín dụng) và đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân, CTDL có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu các nhân cho SVFC một cách đầy đủ, trung thực và chính xác để SVFC xử lý đề nghị của CTDL liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ của SVFC.
b.
Nếu CTDL từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân bắt buộc đó, hoặc không cung cấp chính xác hoặc không cung cấp đầy đủ dữ liệu cá nhân hoặc rút lại sự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân, thì các đề nghị của CTDL sẽ không được thực hiện đầy đủ, do đó, SVFC có thể không thể xử lý đề nghị của CTDL hoặc cung cấp cho CTDL các sản phẩm hoặc dịch vụ của SVFC. CTDL phải cập nhật cho SVFC về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của CTDL đã được SVFC ghi nhận.
c.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi SVFC và/ hoặc bên thứ ba có thể dẫn đến sự cố về dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng tới CTDL. SVFC sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.
8. Quyền Truy Cập và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân Của CTDL

a.
CTDL được truy cập/truy vấn để xem, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình sau khi đã được SVFC thu thập theo sự đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác;
b.
Trường hợp CTDL không thể chỉnh sửa trực tiếp vì lý do kỹ thuật hoặc vì lý do khác, CTDL có thể yêu cầu SVFC chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình;
c.
SVFC sẽ nỗ lực để đảm bảo quyền yêu cầu truy cập/truy vấn hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của CTDL được xử lý sau khi kiểm tra yêu cầu và dữ liệu cá nhân hiện hữu;
d.
SVFC có thể phải giữ lại quyền truy cập/truy vấn vào dữ liệu cá nhân của CTDL trong một số tình huống nhất định, trong các trường hợp này, SVFC sẽ thông báo cho CTDL lý do không thể thực hiện yêu cầu của CTDL;
e.
SVFC có quyền quyết định việc cho phép hoặc không cho phép các yêu cầu chỉnh sửa và/hoặc có thể yêu cầu thêm tài liệu về dữ liệu cá nhân mới để tránh hành vi gian lận và cung cấp dữ liệu cá nhân không chính xác.
9. Quyền Và Nghĩa Vụ Của CTDL

CTDL có các quyền và nghĩa vụ theo các quy định pháp luật có liên quan. Nếu CTDL chưa hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình, CTDL vui lòng liên hệ với SVFC thông tin liên hệ được cung cấp tại Điều 11 của Thông Báo này để hiểu rõ. CTDL thừa nhận rằng CTDL đã đọc, hiểu rõ và đồng ý các nội dung về quyền và nghĩa vụ của CTDL theo quy định pháp luật hiện hành.
10. Sửa Đổi Thông Báo

SVFC có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Thông Báo này tùy từng thời điểm. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào về Thông Báo này sẽ được cập nhật, đăng tải trên các phương tiện thông tin liên lạc mà chúng tôi cho là phù hợp.
11. Thông Tin Liên hệ

Nếu CTDL có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Báo này, vui lòng liên hệ đến SVFC theo thông tin:
Điện thoại: 1900 5454 49 Email: [email protected]
Để tránh nhầm lẫn, trong trường hợp CTDL cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (ví dụ như thông tin của người phụ thuộc, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ, bạn bè, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp) cho SVFC, CTDL cam kết và bảo đảm rằng CTDL đã có được sự đồng ý của bên thứ ba đó cho các nội dung liên quan đến việc xử lý dữ liệu được nêu tại Thông Báo này (bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cho các Mục Đích).

** ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIETNAM

Điều Khoản và Điều Kiện Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) là một phần không tách rời của Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý giữa Chủ Thẻ và Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam. Bằng việc ký vào Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, Chủ Thẻ và SVFC đồng ý tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ này. Chủ Thẻ có trách nhiệm xem xét và đọc kỹ nội dung của của các Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng Thẻ.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. SVFC: là Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam.
 2. Thẻ: là thẻ tín dụng quốc tế do SVFC phát hành cho Chủ Thẻ, cho phép Chủ Thẻ thực hiện các Giao Dịch trong Hạn Mức Tín Dụng đã được cấp theo thỏa thuận giữa Chủ Thẻ với SVFC.
 3. Chủ Thẻ: là cá nhân được SVFC cung cấp Thẻ để sử dụng, bao gồm Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ (nếu có).
 4. Chủ Thẻ Chính: là cá nhân đứng tên Hợp Đồng Phát Hành Và Sử dụng Thẻ Tín Dụng, được SVFC chấp nhận cấp Thẻ và là người chịu trách nhiệm thanh toán đối với tất cả các Giao Dịch, tiền lãi, phí, lệ phí phát sinh trên Thẻ.
 5. Chủ Thẻ Phụ: là cá nhân được Chủ Thẻ Chính cho phép sử dụng Thẻ Phụ do SVFC phát hành và Chủ Thẻ Chính cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ Phụ.
 6. Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng (gọi tắt là “Hợp Đồng”): được tạo thành bởi (i) Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, (ii) Phiếu Đề Nghị Cấp Khoản Vay/Phát Hành Thẻ Tín Dụng, (iii) Điều Khoản Và Điều Kiện Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, (iv) Biểu Phí Thẻ Tín Dụng, (v) các tài liệu khác (bao gồm cả các tài liệu sửa đổi, bổ sung) được SVFC và Chủ Thẻ đồng ý bằng văn bản và/hoặc được SVFC ban hành theo từng thời điểm có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý giữa Chủ Thẻ và SVFC.
 7. Phiếu Đề Nghị Cấp Khoản Vay/Phát Hành Thẻ Tín Dụng: là mẫu văn bản đề nghị của Chủ Thẻ với các thông tin liên quan và các cam kết, xác nhận cần thiết để SVFC xem xét và chấp thuận việc phát hành Thẻ cho Chủ Thẻ.
 8. Ứng dụng di động iShinhan: là ứng dụng trực tuyến do SVFC phát triển, cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ hiện đại. Ứng dụng di động iShinhan giúp khách hàng quản lý tốt hơn khoản tiền vay/thẻ tín dụng của họ, kiểm soát ngân sách trả nợ vay/thẻ tín dụng chủ động, đảm bảo lịch sử tín dụng tốt cho bản thân.
 9. Mã Số Xác Định Chủ Thẻ hay “PIN” (Personal Identification Number): là mã bảo mật SVFC cấp cho Chủ Thẻ để Chủ Thẻ thực hiện rút tiền mặt tại các máy ATM hoặc các thiết bị chấp nhận Thẻ yêu cầu Mã Số Xác Định Chủ Thẻ. PIN này do Chủ Thẻ chịu trách nhiệm bảo mật. PIN được cung cấp cho Chủ Thẻ bằng cách cung cấp qua (các) kênh dịch vụ điện tử (ePIN) như: tin nhắn (SMS) gửi tới số điện thoại của Chủ Thẻ đăng ký với SVFC, trên Ứng dụng di động iShinhan, hoặc các hình thức điện tử khác được SVFC triển khai trong từng thời kỳ.
 10. OTP (mật khẩu dùng một lần): là mã khóa bí mật có giá trị sử dụng một lần và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định, được sử dụng như một yếu tố thứ hai để xác thực người dùng truy cập ứng dụng, thực hiện giao dịch trực tuyến hoặc giao dịch khác. OTP được gửi qua tin nhắn (SMS) hoặc một phương thức xác thực khác do SVFC triển khai trong từng thời kỳ.
 11. Tài Khoản Thẻ: là tài khoản thẻ tín dụng của Chủ Thẻ do SVFC cung cấp để quản lý việc sử dụng Hạn Mức Tín Dụng được cấp. Chủ Thẻ Phụ sử dụng chung một tài khoản thẻ với Chủ Thẻ Chính.
 12. Hạn Mức Tín Dụng (gọi tắt là “Hạn Mức Thẻ”): là mức tín dụng tối đa trên Thẻ được chấp thuận bởi SVFC (bao gồm tất cả Thẻ của Chủ Thẻ).
 13. Hạn Mức Sử Dụng: là tổng các hạn mức thanh toán, hạn mức ứng/rút tiền mặt (bao gồm cả hạn mức ứng/rút tiền mặt tại nước ngoài) và các hạn mức khác trong việc sử dụng Thẻ đối với Chủ Thẻ.
 14. Bảng Sao Kê Giao Dịch (gọi tắt là “Sao Kê”): là bảng liệt kê do SVFC lập trong đó liệt kê chi tiết tất cả các Giao Dịch, tiền lãi, phí, sự điều chỉnh (nếu có), Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu, Dư Nợ Cuối Kỳ, Ngày Đến Hạn Thanh Toán và các thông tin khác liên quan đến Thẻ. Sao kê này được gửi cho Chủ Thẻ hàng tháng để làm căn cứ trả nợ. Sao Kê được gửi qua thư điện tử (email) hoặc các hình thức khác theo quy định của SVFC.
 15. Kỳ Sao Kê: là khoảng thời gian giữa hai lần phát hành Sao Kê liên tiếp.
 16. Ngày Lập Bảng Sao Kê (gọi tắt là “Ngày Sao Kê”): là ngày phát hành bảng Sao Kê hàng tháng. Ngày Sao Kê thường rơi vào cùng một ngày mỗi tháng, và tất cả các giao dịch được ghi nhận vào hệ thống của SVFC trong khoảng thời gian từ ngày lập bảng tháng trước đến hết ngày lập bảng tháng này sẽ được thể hiện trong Kỳ Sao Kê này.
 17. Ngày Đến Hạn Thanh Toán: là thời hạn cuối cùng mà Chủ Thẻ phải thanh toán Dư Nợ Cuối Kỳ hoặc Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu được ghi trên Sao Kê hàng tháng.
 18. Ngày Làm Việc: là ngày mà không phải là ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ tại Việt Nam và theo quy định nội bộ của SVFC.
 19. Dư Nợ: là số tiền Chủ thẻ đang nợ SVFC tại một thời điểm bất kỳ phát sinh từ việc phát hành và sử dụng Thẻ.
 20. Dư Nợ Cuối Kỳ: là tổng dư nợ trên Tài Khoản Thẻ tín dụng của Chủ Thẻ tính đến hết Ngày Sao Kê.
 21. Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu (gọi tắt là “Số Tiền Tối Thiểu”): là số tiền tối thiểu được ghi trên Sao Kê mà Chủ Thẻ phải thanh toán cho SVFC vào trước hoặc vào Ngày Đến Hạn Thanh Toán trong mỗi Kỳ Sao Kê theo quy định của SVFC.
 22. Thanh Toán Trả Góp là hình thức thanh toán cho phép Chủ Thẻ thanh toán từng phần theo định kỳ hàng tháng cho một (hoặc nhiều) Giao Dịch hay một khoản dư nợ trong thời hạn đã thỏa thuận và với mức lãi suất quy định trong từng chương trình trả góp theo quy định của SVFC theo từng thời điểm. Khoản thanh toán cố định này sẽ được tính trong Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu hàng tháng thể hiện trên Sao Kê.
 23. Giao Dịch: bao gồm Giao Dịch Mua Hàng Hoá/Dịch Vụ, Giao Dịch Thanh Toán Thẻ Trực Tuyến, Giao Dịch Ứng Tiền Mặt tại ATM/Các kênh ứng tiền mặt, và các giao dịch hợp pháp khác được thực hiện trên Thẻ.
 24. Giao Dịch Mua Hàng Hóa/Dịch Vụ: là việc sử dụng Thẻ để thanh toán tiền mua hàng hóa và/hoặc sử dụng dịch vụ.
 25. Giao Dịch Thanh Toán Thẻ Trực Tuyến: là việc sử dụng Thẻ để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ trực tuyến trên các trang thương mại trực tuyến/điện từ của ĐVCNT.
 26. Giao Dịch Ứng Tiền Mặt: là việc sử dụng Thẻ để ứng tiền mặt/rút tiền mặt từ ATM/Kênh ứng tiền mặt ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác.
 27. Gói Trả Góp là các giao dịch được áp dụng hình thức Thanh Toán Trả Góp theo chương trinh Trả góp của SVFC theo từng thời kỳ.
 28. Chương Trình Điểm Thưởng: là chương trình ưu đãi của SVFC cho phép Chủ Thẻ được tích điểm thưởng khi sử dụng Thẻ để thực hiện Giao Dịch tại các Đơn Vị Chấp Nhận Thẻ. Điểm thưởng có thể dùng để quy đổi ra tiền mặt hoặc tiện ích khác do SVFC quy định trong từng thời kỳ.
 29. Dịch Vụ Thanh Toán An Toàn Trực Tuyến (MasterCard SecuredCode) là dịch vụ xác thực giao dịch của Chủ thẻ trong giao dịch thương mại điện tử được cung cấp bởi Tổ Chức Thẻ Quốc Tế MasterCard.
 30. Đơn Vị Chấp Nhận Thẻ (gọi tắt là “ĐVCNT”): là tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ theo hợp đồng thanh toán thẻ ký kết với Tổ Chức Thanh Toán Thẻ.
 31. Tổ Chức Thẻ Quốc Tế (TCTQT): là tổ chức Thẻ được thành lập ở nước ngoài có thỏa thuận với SVFC, Tổ Chức Thanh Toán Thẻ và các bên liên quan để hợp tác phát hành và thanh toán Thẻ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế.
 32. Tổ Chức Thanh Toán Thẻ (TCTTT): là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện thanh toán Thẻ theo quy định của pháp luật và TCTQT.
 33. ATM (Automated Teller Machine): Máy giao dịch tự động.
 34. Người Tham Chiếu: là người thân/ người quen biết/ đồng nghiệp của Chủ Thẻ thường được Chủ Thẻ cung cấp thông tin trong hồ sơ phát hành thẻ để SVFC sử dụng xác minh thông tin của Chủ Thẻ trong quá trình phát hành Thẻ và sử dụng Thẻ.
 35. Phí: là các loại phí dịch vụ liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ mà Chủ Thẻ có nghĩa vụ thanh toán cho SVFC như đã thỏa thuận.

ĐIỀU 2. QUYỀN CỦA SVFC

 1. Không phải đưa ra thông báo trước, SVFC luôn bảo lưu và có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ bao gồm nhưng không giới hạn:
  a.
  Đồng ý hay từ chối phát hành Thẻ cho Chủ Thẻ bất kể Chủ Thẻ đáp ứng đủ điều kiện phát hành Thẻ do SVFC quy định;
  b.
  Từ chối các Giao Dịch ngay cả khi có đủ Hạn Mức (Hạn Mức Tín Dụng và Hạn Mức Sử Dụng) hoặc phê duyệt các Giao Dịch ngay cả khi không có đủ Hạn Mức;
  c. Chấm dứt việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì;
  d.
  Tăng hoặc giảm Hạn Mức;
  e.
  Từ chối phát hành lại, làm mới, thay thế hoặc gia hạn Thẻ;
  f.
  Thay đổi, điều chỉnh, hạn chế hay hủy bỏ các dịch vụ, tiện ích liên quan đến Thẻ của Chủ Thẻ;
  g. Đồng ý hoặc từ chối phát hành thêm Thẻ cho Chủ Thẻ khi Chủ Thẻ có yêu cầu. Trường hợp SVFC đồng ý phát hành thêm Thẻ theo yêu cầu của Chủ Thẻ, việc kích hoạt Thẻ đồng nghĩa với việc Chủ Thẻ đã nhận và đồng ý sử dụng thêm Thẻ đã yêu cầu trước đó.
 2. SVFC sẽ không chịu trách nhiệm nếu SVFC không phê duyệt bất kỳ Giao Dịch nào trên Thẻ của Chủ Thẻ và/hoặc nếu người bán hàng không chấp nhận Thẻ ngay cả khi Chủ Thẻ còn đủ Hạn Mức.
 3. SVFC có thể giới hạn số lượng Giao Dịch và/hoặc số tiền thực hiện Giao Dịch trong một ngày.
 4. Nếu SVFC phát hiện bất kỳ hành vi bất thường hay đáng ngờ nào trên Thẻ, SVFC có thể yêu cầu Chủ Thẻ liên hệ với SVFC và/hoặc tạm thời ngưng một số hoặc toàn bộ các quyền hạn sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ cho đến khi SVFC xác minh được các hành vi này.
 5. SVFC có thể phê duyệt các Giao Dịch làm cho tổng giá trị các Giao Dịch vượt Hạn Mức và Chủ Thẻ sẽ chịu trách nhiệm đối với các Giao Dịch vượt Hạn Mức này theo quy định trong Điều Khoản Và Điều Kiện.

ĐIỀU 3. SỬ DỤNG/CẬP NHẬT/CUNG CẤP THÔNG TIN

 1. Chủ Thẻ phải ký tên trên Thẻ ngay khi nhận Thẻ.
 2. Chủ Thẻ cam kết thông báo ngay lập tức cho SVFC khi có sự thay đổi về thông tin của Chủ Thẻ so với các thông tin đã đăng ký với SVFC và/hoặc khi có yêu cầu của SVFC.
 3. Chủ Thẻ có quyền yêu cầu SVFC cung cấp thông tin về Hạn Mức Thẻ, lịch sử Giao Dịch và các thông tin cần thiết khác liên quan đến Thẻ.
 4. Chủ Thẻ đồng ý để SVFC hoặc bất kỳ bên đại diện nào của SVFC sử dụng, lưu trữ, cung cấp, hoặc trao đổi những thông tin về Chủ Thẻ, Thẻ, Giao Dịch Thẻ và/hoặc bất kỳ thông tin có liên quan nào khác bao gồm cả thông tin tín dụng của Chủ Thẻ với bất kỳ thực thể nào mà SVFC xác định là phù hợp.
 5. Chủ Thẻ Chính có quyền yêu cầu thay đổi tất cả thông tin liên quan đến Thẻ/Chủ Thẻ (ngoại trừ các thông tin cá nhân liên quan đến Chủ Thẻ Phụ), Chủ Thẻ Phụ chỉ được phép yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân liên quan đến bản thân như CMND/CCCD/Hộ Chiếu, địa chỉ, điện thoại.
 6. Chủ Thẻ Chính có quyền yêu cầu SVFC cung cấp thông tin về Hạn Mức Thẻ, lịch sử Giao Dịch và các thông tin cần thiết khác liên quan đến Thẻ (bao gồm Thẻ Phụ).
 7. Cung cấp thông tin:
  7.1.
  Chủ Thẻ cho phép SVFC tìm hiểu, thu thập, thẩm định, cung cấp, sử dụng thông tin của Chủ Thẻ bao gồm nhưng không giới hạn từ bất cứ người tham chiếu, người thân, hàng xóm, bạn bè/đồng nghiệp của Chủ Thẻ, từ các cơ quan quản lý lao động/bảo hiểm/thuế và từ các nguồn thông tin hợp pháp khác theo quy định của pháp luật cho mục đích phát hành và sử dụng Thẻ, tiếp thị, quảng cáo, nghiên cứu thị trường.
  7.2.
  Khi Chủ Thẻ cung cấp thông tin liên hệ của bất cứ người tham chiếu nào cho SVFC, Chủ Thẻ cam kết đã nhận được sự đồng ý của người tham chiếu và Chủ Thẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tham chiếu và trước pháp luật. Đồng thời, Chủ Thẻ chịu trách nhiệm bồi thường cho SVFC các thiệt hại thực tế mà SVFC phải gánh chịu nếu Chủ Thẻ vi phạm cam kết này.
  7.3.
  Chủ Thẻ đồng ý và xác nhận rằng SVFC được phép tiết lộ bất kỳ thông tin tín dụng nào liên quan đến Chủ Thẻ cho bất kỳ hoặc tất cả những chủ thể sau:
  a.
  trụ sở, văn phòng, chi nhánh, công ty con, công ty thành viên hoặc công ty liên kết của Shinhan (“Thành Viên Tập Đoàn Shinhan”), nhân viên hoặc đại lý nào của SVFC;
  b.
  bất kỳ kiểm toán viên hoặc cố vấn chuyên môn nào của SVFC hoặc của bất kỳ Thành Viên Tập Đoàn Shinhan nào có nghĩa vụ bảo mật đối với SVFC/ bất kỳ Thành Viên Tập Đoàn Shinhan nào;
  c.
  bất kỳ đại lý hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ nào của SVFC hoặc của bất kỳ Thành Viên Tập Đoàn Shinhan nào có nghĩa vụ bảo mật đối với SVFC/ bất kỳ Thành Viên Tập Đoàn Shinhan nào;
  d.
  bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân có liên quan nào nhằm mục đích phát hành Thẻ, triển khai các chương trình khuyến mại, liên kết Thẻ, quản lý/ thu hồi/ bán nợ;
  e.
  bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào hoặc chủ thể khác có thẩm quyền về mặt pháp lý hoặc luật định mà SVFC có toàn quyền cho là cần thiết hoặc phải thực hiện tại từng thời điểm;
  f.
  bất kỳ chủ thể nào khi SVFC được yêu cầu phải tiết lộ thông tin theo yêu cầu hoặc thủ tục tố tụng khác được đưa ra bởi Tòa án của bất kỳ quốc gia nào;
  g.
  bất kỳ chủ thể nào khi SVFC được yêu cầu phải tiết lộ thông tin theo pháp luật của bất kỳ quốc gia nào (bao gồm tổ chức thông tin tín dụng ...); và
  h.
  bất kỳ cơ quan có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài nào mà SVFC hoặc bất kỳ Thành Viên Tập Đoàn Shinhan có thoả thuận hay thu xếp, theo đó, yêu cầu tiết lộ thông tin khách hàng hoặc thông tin tài khoản khách hàng, cho dù việc tiết lộ này được thực hiện bởi SVFC hoặc thông qua Thành Viên; Tập Đoàn Shinhan;
  i.
  bất kỳ tổ chức/đơn vị có chức năng thu hồi/xử lý nợ hoặc mua bán nợ theo quy định của pháp luật.
  7.4. Trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định pháp luật, Chủ Thẻ được quyền từ chối việc SVFC sử dụng thông tin Chủ Thẻ bằng cách thông báo cho SVFC theo các kênh được quy định tại Điều 8 dưới đây.
 8. Chủ Thẻ có trách nhiệm:
  8.1.
  Không cung cấp bất kỳ thông tin nào của SVFC liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định pháp luật hoặc được sự đồng ý của SVFC.
  8.2.
  Thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến việc sử dụng Thẻ được SVFC thông báo tùy từng thời điểm.
  8.3.
  Chịu trách nhiệm hợp tác giải quyết các tranh chấp (nếu có) liên quan đến các vấn đề Giao Dịch, đồng thời vẫn phải thanh toán đúng hạn theo đối với các Giao Dịch được liệt kê chi tiết tại Sao Kê.

ĐIỀU 4. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

 1. Làm, sử dụng, chuyển nhượng và lưu hành Thẻ giả;
 2. Thực hiện Giao Dịch gian lận, giả mạo; giao dịch khống tại ĐVCNT (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ);
 3. Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin Thẻ; tiết lộ và cung cấp thông tin Thẻ, Chủ Thẻ và Giao Dịch không đúng quy định của pháp luật;
 4. Chủ Thẻ xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hủy chương trình hoặc cơ sở dữ liệu của hệ thống phát hành, thanh toán Thẻ, chuyển mạch Thẻ, bù trừ điện tử Giao Dịch Thẻ;
 5. Sử dụng Thẻ để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 6. Mua, bán, thuê, cho thuê Thẻ hoặc thông tin Thẻ, mở hộ Thẻ.

ĐIỀU 5. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI GIAO DỊCH THANH TOÁN BẰNG THẺ, TẠM KHÓA VÀ THU GIỮ THẺ

 1. SVFC/ ĐVCNT có quyền từ chối giao dịch thanh toán bằng Thẻ, tạm khóa Thẻ, thu giữ Thẻ trong các trường hợp sau:
  a.
  Giao Dịch không do chính Chủ Thẻ thực hiện;
  b.
  Thẻ giả;
  c.
  Phát hiện giao dịch đó có nội dung trái với quy định pháp luật hoặc trái với tập quán sử dụng Thẻ;
  d.
  Thẻ sử dụng để thực hiện các giao dịch bị cấm: Các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác; giao dịch gian lận giả mạo; giao dịch khống tại ĐVCNT (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ);
  e.
  Phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật;
  f.
  Chủ Thẻ không ký và/hoặc ghi họ tên trên Thẻ;
  g.
  Thẻ đã được Chủ Thẻ thông báo bị mất;
  h.
  Thẻ hết hạn sử dụng;
  i.
  Thẻ bị khóa;
  j.
  Chủ Thẻ vi phạm bất cứ hợp đồng, cam kết, thỏa thuận nào đã ký với SVFC;
  k.
  Các trường hợp khác theo quy định của SVFC và/hoặc pháp luật.
  g. Thẻ đã được Chủ Thẻ thông báo bị mất;
  h.
  Thẻ hết hạn sử dụng;
  i.
  Thẻ bị khóa;
  j.
  Chủ Thẻ vi phạm bất cứ hợp đồng, cam kết, thỏa thuận nào đã ký với SVFC;
  k.
  Các trường hợp khác theo quy định của SVFC và/hoặc pháp luật.

ĐIỀU 6. GIAO DỊCH MUA HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ, GIAO DỊCH THANH TOÁN THẺ TRỰC TUYẾN

 1. Chủ Thẻ có thể sử dụng Thẻ để thực hiện các Giao Dịch Mua Hàng Hoá/Dịch Vụ, Giao Dịch Thanh Toán Thẻ Trực Tuyến tại bất kỳ ĐVCNT nào. Chủ Thẻ phải cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết và chính xác mà SVFC yêu cầu để phê duyệt Giao Dịch. SVFC có quyền ghi nợ lên Thẻ đối với bất kỳ số tiền thực hiện Giao Dịch Mua Hàng Hóa/Dịch Vụ, Giao Dịch Thanh Toán Thẻ Trực Tuyến nào của Chủ Thẻ.
 2. Khi thực hiện Giao Dịch Thanh Toán Thẻ Trực Tuyến trên các trang web có hỗ trợ Dịch Vụ Thanh Toán An Toàn Trực Tuyến, mã xác thực OTP sẽ tự động gửi đến số điện thoại của Chủ Thẻ đã đăng ký với SVFC hoặc sau khi ấn nút “Authenticated” (Mã xác thực). Khi nhận được Mã xác thực OTP, Chủ Thẻ sẽ nhập mã này vào trường được cung cấp và hoàn tất Giao Dịch Thanh Toán Thẻ Trực Tuyến. Dịch vụ Thanh Toán An Toàn Trực Tuyến có thể bị ngưng hoặc hạn chế khi có những lý do về kỹ thuật hoặc do lỗi của Chủ Thẻ trong việc thao tác hoặc lỗi từ thiết bị kết nối của Chủ Thẻ, dù trong bất kỳ trường hợp nào, SVFC sẽ không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại của Chủ Thẻ.
 3. SVFC không chịu trách nhiệm về việc giao hàng hoặc chất lượng hàng hóa và/hoặc dịch vụ được thanh toán thông qua Giao Dịch Mua Hàng Hoá/Dịch vụ, Giao Dịch Thanh Toán Thẻ Trực Tuyến của Chủ Thẻ.
 4. Chủ Thẻ sẽ tự chịu trách nhiệm về những khiếu nại, thỏa thuận, và những vấn đề khác có liên quan trực tiếp đến ĐVCNT
ĐIỀU 7. GIAO DỊCH ỨNG TIỀN MẶT
 1. Chủ Thẻ có thể thực hiện các Giao Dịch Ứng Tiền Mặt tại các ATM/Kênh ứng tiền mặt, và các Tổ Chức Thanh Toán Thẻ. Trong trường hợp thực hiện Giao Dịch tại ATM/Kênh ứng tiền mặt, Chủ Thẻ phải sử dụng PIN.
 2. SVFC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ hậu quả hoặ c sự thiệt hại, mất mát nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Thẻ để thực hiện Giao Dịch Ứng Tiền Mặt tại ATM, ĐVCNT, và các Tổ Chức Thanh Toán Thẻ bao gồm nhưng không giới hạn việc Chủ Thẻ không nhận hoặc nhận không hết số tiền được ứng.
 3. SVFC có quyền giới hạn (i) số lần thực hiện Giao Dịch một ngày và/hoặc (ii) giá trị của mỗi và/hoặc tổng các Giao Dịch Ứng Tiền Mặt trên Thẻ trong một ngày và/hoặc được thay đổi bởi SVFC và sẽ được cập nhật trên các phương tiện truyền thông của SVFC.

ĐIỀU 8. THÔNG BÁO

 1. Hàng tháng, SVFC sẽ gửi cho Chủ Thẻ một Sao Kê qua thư điện tử và/hoặc qua tin nhắn (SMS) theo địa chỉ do Chủ Thẻ cung cấp, qua Ứng dụng di động iShinhan hoặc qua hình thức khác mà SVFC áp dụng trong từng thời kỳ, ngoại trừ trường hợp không có bất kỳ Giao Dịch nào phát sinh trên Thẻ trong Kỳ Sao Kê. Nếu Chủ Thẻ cung cấp sai số điện thoại di động, thư điện tử, trên Phiếu Đề Nghị Cấp Khoản Vay/Phát Hành Thẻ Tín Dụng, SVFC không chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin về lịch sử Giao Dịch theo các thông tin mà Chủ Thẻ cung cấp sai này. Ngày gửi Sao Kê do SVFC ấn định và sẽ thông báo cho Chủ Thẻ khi phát hành Thẻ.
 2. Chủ Thẻ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của nội dung thể hiện trên Sao Kê. Sao Kê sẽ được xem là đúng, chính xác trừ khi Chủ Thẻ thông báo bằng văn bản hoặc qua Tổng đài điện thoại (Hotline) cho SVFC bất kỳ sai sót nào tại Sao Kê trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập Sao Kê. Nếu qua thời gian trên mà Chủ Thẻ không thông báo cho SVFC thì các Giao Dịch được thể hiện trên Sao Kê được hiểu là đúng và Chủ Thẻ có nghĩa vụ thanh toán các Giao Dịch Thẻ đó. SVFC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếu nại hoặc tranh chấp nào được thực hiện sau thời gian trên.
 3. Việc không nhận được hay nhận trễ Sao Kê sẽ không miễn trừ trách nhiệm Chủ Thẻ khỏi các nghĩa vụ thanh toán và Chủ Thẻ vẫn có nghĩa vụ thanh toán Dư Nợ Cuối Kỳ hoặc Số Tiền Tối Thiểu trên Thẻ vào hoặc trước Ngày Đến Hạn được ghi trong Sao Kê.
 4. Tất cả các thông báo của SVFC đến Chủ Thẻ sẽ được SVFC gửi cho Chủ Thẻ theo các hình thức nào SVFC cho là thích hợp bao gồm nhưng không giới hạn qua các kênh thư điện tử (email), tin nhắn (SMS), bằng văn bản theo địa chỉ hoặc thông tin cuối cùng mà Chủ Thẻ đăng ký tại SVFC, hoặc công bố trên website chính thức của SVFC, hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, hay niêm yết tại các Chi nhánh/Đơn vị sự nghiệp của SVFC. Tất cả các thông báo sẽ xem như Chủ Thẻ đã nhận được:
  a. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi (tính theo dấu bưu điện nơi gửi) nếu gửi bằng thư; hoặc
  b.
  Vào ngày gửi đi nếu gửi bằng, telex, thư điện tử mà Chủ Thẻ đã đăng ký với SVFC; hoặc
  c.
  Vào ngày nhận nếu gửi qua tin nhắn tự động, điện thoại trực tiếp, gửi trực tiếp; hoặc
  d. Vào ngày công bố trên website chính thức của SVFC hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hay ngày niêm yết tại các hệ thống của SVFC.
 5. Chủ Thẻ có thể liên lạc với SVFC qua số điện thoại 1900 545 449 hoặc (84 28) 38 111 333 (khi khách hàng không ở Việt Nam) để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc về các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến Thẻ do SVFC cung cấp ngoại trừ những yêu cầu ngoài khả năng của SVFC (bao gồm nhưng không giới hạn sự cố do lỗi Chủ Thẻ khi thực hiện Giao Dịch, sự cố do lỗi bên thứ ba hoặc những yêu cầu bất hợp lý khác của Chủ Thẻ).
 6. Chủ Thẻ sẽ bồi thường cho SVFC đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra nếu nội dung trong thông báo điện tử, bằng bất kỳ phương thức nào, bị tiếp cận bởi bất kỳ người nào khác ngoài Chủ Thẻ.

ĐIỀU 9. PHƯƠNG THỨC THÔNG TIN

 1. SVFC có quyền chọn một hoặc nhiều phương thức thông tin cho Chủ Thẻ, tùy theo điều kiện của SFVC, bao gồm nhưng không giới hạn như gửi thư, tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại, giao tiếp qua tài khoản mạng xã hội, Ứng dụng di động iShinhan, các phương tiện khác đã được Chủ Thẻ thông báo cho SVFC. Nội dung thông tin từ phía SVFC gửi đến Chủ Thẻ bằng phương thức nêu trên sẽ được xem như Chủ Thẻ đã nhận được ngay lập tức sau khi SVFC gửi thông tin đó hoặc sau 05 ngày nếu SVFC gửi thông tin qua dịch vụ của Bưu điện.
 2. Các Bên thống nhất rằng, trong thời gian thực hiện Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, SVFC và các đối tác cung cấp dịch vụ của SVFC có quyền liên hệ với Chủ Thẻ cho mục đích quản lý việc sử dụng Thẻ, thu nợ và các mục đích khác, bằng một hay nhiều phương thức thích hợp tùy từng thời điểm.
 3. Nội dung thông tin được thực hiện bằng một hoặc nhiều hình thức quy định tại Điều này sẽ có giá trị ràng buộc Chủ Thẻ.
 4. Các Bên thống nhất rằng địa chỉ để các Bên liên hệ và gửi các văn bản giao dịch liên quan đến Hợp Đồng này là địa chỉ của các Bên được quy định tại Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, bao gồm cả địa chỉ thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội. Sau khi SVFC gửi văn bản thông báo, yêu cầu hoặc bất kỳ tài liệu nào khác cho Chủ Thẻ theo địa chỉ ghi tại Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, thì xem như Chủ Thẻ công nhận rằng Chủ Thẻ đã nhận được văn bản đó, kể cả trong trường hợp Chủ Thẻ không ký nhận.
 5. Trường hợp Chủ Thẻ có sự thay đổi địa chỉ cư trú, số điện thoại, địa chỉ thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đã được Chủ Thẻ cung cấp tại Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng thì phải thông báo ngay cho SVFC bằng văn bản hoặc bằng phương thức khác theo hướng dẫn của SVFC tùy từng thời điểm trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát sinh việc thay đổi đó. Nếu Chủ Thẻ không thông báo sự thay đổi và SVFC có thể liên lạc được với Chủ Thẻ qua phương thức thông tin mới thì SVFC có thể sử dụng thông tin mới để liên hệ với Chủ Thẻ.
 6. Chủ Thẻ có thể liên hệ với SVFC bằng một trong các hình thức: gọi điện thoại đến đường dây nóng của SVFC; đăng nhập vào trang thông tin điện tử của SVFC; gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của SVFC; trực tiếp đến các đơn vị thuộc mạng lưới hoạt động của SVFC; tương tác thông qua tài khoản mạng xã hội chính thức của SVFC; tương tác qua Ứng dụng di động iShinhan. Thông tin chi tiết về số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ các đơn vị mạng lưới gần nhất, tài khoản mạng xã hội của SVFC sẽ được SVFC cung cấp cho Chủ Thẻ sau khi ký kết Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng.

ĐIỀU 10. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI THẺ

 1. Thẻ là tài sản độc quyền của SVFC và Chủ Thẻ không được chuyển nhượng. Thẻ sẽ có giá trị từ ngày được phát hành hoặc ngày được cấp lại cho đến ngày cuối cùng của tháng hết hạn của Thẻ đó. Chỉ có Chủ Thẻ được sử dụng Thẻ, PIN và/hoặc OTP của mình theo yêu cầu để thực hiện các Giao Dịch.
 2. Chủ Thẻ sẽ không được sử dụng Thẻ sau khi hết hạn của Thẻ hoặc chấm dứt việc sử dụng Thẻ; việc tiếp tục sử dụng sau những sự kiện này sẽ được xem như là hành vi gian lận của Chủ Thẻ. SVFC, tự mình quyết định có thể thay đổi số Thẻ và/hoặc ngày hết hạn khi phát hành lại.
 3. SVFC có quyền sửa đổi hoặc thay đổi số Thẻ và/hoặc ngày hết hạn khi Thẻ được gia hạn hoặc thay thế. Chủ Thẻ tự chịu trách nhiệm thông báo sự thay đổi này cho bất kỳ bên nào mà Chủ Thẻ có thể thực hiện thanh toán Giao Dịch hoặc có thoả thuận về việc thanh toán. SVFC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hậu quả nào phát sinh từ việc sửa đổi hoặc thay đổi này.
 4. Trách nhiệm của Chủ Thẻ đối với SVFC là tuyệt đối, bất kỳ mâu thuẫn tranh chấp giữa Chủ Thẻ đối với bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào sẽ không ảnh hưởng đến những nghĩa vụ đang tồn tại của Chủ Thẻ đối với SVFC.
ĐIỀU 11. CHỈ THỊ CỦA CHỦ THẺ
 1. Chủ Thẻ đồng ý rằng SVFC sẽ thực hiện các công việc mà SVFC cho rằng phù hợp dựa trên các chỉ thị của Chủ Thẻ đối với SVFC. Chỉ thị của Chủ Thẻ có thể được thông báo hay trao đổi với SVFC trong từng thời điểm thông qua thư, thư điện tử, điện thoại (được ghi âm lại nội dung cuộc gọi), Ứng dụng di động iShinhan.
 2. Tuy nhiên, SVFC có quyền yêu cầu những chỉ thị này của Chủ Thẻ phải được gởi theo một biểu mẫu cụ thể hoặc những chỉ thị này phải được xác nhận bằng văn bản hoặc dưới hình thức khác trước khi SVFC thực hiện các công việc dựa trên những chỉ thị này.
 3. SVFC có quyền xử lý chỉ thị của Chủ Thẻ như được ủy quyền hoàn toàn và Chủ Thẻ bị ràng buộc trách nhiệm đối với việc thực hiện các bước liên quan đến việc chỉ thị này.
ĐIỀU 12. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
 1. Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện: thiên tai; chiến tranh; sự cố điện; sự hư hỏng/lỗi của ATM, POS hoặc bất kỳ máy móc, thiết bị nào khác để phục vụ cho hoạt động của Thẻ hoặc hệ thống xử lý dữ liệu hoặc hệ thống viễn thông/internet hoặc dịch vụ trao đổi thông tin; theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sự thay đổi của pháp luật; các sự kiện khác nằm ngoài sự kiểm soát của mỗi Bên.
 2. Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, hai Bên sẽ tạm ngưng việc thực hiện Hợp Đồng, SVFC sẽ thực hiện thông báo cho Chủ Thẻ bằng một trong các phương thức quy định tại Điều 8.4 và không phát sinh trách nhiệm bồi thường đối với Chủ Thẻ, Bên thứ ba; đồng thời Chủ Thẻ vẫn có nghĩa vụ thanh toán Dư Nợ đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu của SVFC. Sau khi chấm dứt Sự Kiện Bất Khả Kháng, các bên sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung tại Hợp Đồng.
ĐIỀU 13. THẺ BỊ MẤT, BỊ HỎNG DO LỖI KỸ THUẬT, LỘ THÔNG TIN HOẶC LỢI DỤNG
 1. Trong trường hợp Thẻ bị mất hoặc bị lộ thông tin hoặc bị sử dụng bởi một người nào khác mà không phải Chủ Thẻ, Chủ Thẻ hay người được ủy quyền bởi Chủ Thẻ phải thông báo ngay lập tức cho SVFC qua Tổng đài điện thoại (Hotline: 1900 545 449), hoặc qua Ứng dụng di động iShinhan theo quy định.
 2. Khi nhận được thông báo của Chủ Thẻ, SVFC sẽ thực hiện ngay việc khóa Thẻ và phối hợp với các bên liên quan để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác nhằm ngăn chặn các thiệt hại có thể xảy ra. SVFC sẽ tạm ngưng việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ cho đến khi Chủ Thẻ hoặc người được ủy quyền trực tiếp yêu cầu SVFC mở lại và/hoặc thay thế Thẻ, thanh lý (nếu có) thông qua các kênh liên hệ chính thức được chấp nhận bởi SVFC tại từng thời kỳ. Thời hạn SVFC hoàn thành việc xử lý thông báo nhận được từ Chủ Thẻ không quá 10 Ngày Làm Việc.
 3. Chủ Thẻ sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về tất cả những Giao Dịch bằng Thẻ đã thực hiện trước khi SVFC nhận được thông báo của Chủ Thẻ và thực hiện khóa Thẻ. Trong bất kỳ trường hợp nào, Chủ Thẻ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc sử dụng Thẻ, không giới hạn, nếu Chủ Thẻ đã hành động gian lận hay sơ suất trong việc sử dụng hay giữ an toàn Thẻ và chi tiết Thẻ. Chủ Thẻ phải cung cấp ngay lập tức bất kỳ thông tin hay bằng chứng theo yêu cầu hợp lý của SVFC để hỗ trợ cho việc điều tra về lạm dụng Thẻ.
 4. Nếu Chủ Thẻ tìm thấy Thẻ mà trước đó đã thông báo là mất thì Chủ Thẻ không được tiếp tục sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng và trong bất kỳ trường hợp nào, Thẻ đó cũng phải được Chủ Thẻ cắt vụn hoặc phải nộp lại nguyên vẹn Thẻ cho SVFC. Trường hợp Chủ Thẻ tìm thấy Thẻ và yêu cầu sử dụng lại Thẻ đã bị khóa trước đó, SVFC có quyền nhưng không có nghĩa vụ chấp nhận yêu cầu của Chủ Thẻ. Đồng thời, nếu SVFC chấp nhận yêu cầu trên, Chủ Thẻ phải tự chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro có thể phát sinh do việc sử dụng lại Thẻ đã thông báo là bị mất và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào với SVFC về vấn đề này. Điều khoản này không áp dụng nếu Chủ Thẻ đã yêu cầu cấp lại thẻ đối với Thẻ đã thông báo là bị mất.
 5. Chủ Thẻ phải bồi thường cho SVFC về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc phát hành và sử dụng Thẻ hoặc PIN mà SVFC phải chịu.
 6. Trường hợp Thẻ bị hỏng do lỗi kỹ thuật, SVFC sẽ thay thế Thẻ hoặc phát hành Thẻ mới miễn phí cho khách hàng.
 7. Trong trường hợp Thẻ bị lợi dụng, gây ra thiệt hại, SVFC và Chủ Thẻ phân định trách nhiệm và thương lượng cách xử lý hậu quả. Trường hợp hai Bên không thống nhất thì việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 8. Trường hợp Chủ Thẻ làm mất Thẻ hoặc Thẻ bị hư hỏng yêu cầu cấp lại Thẻ thì Chủ Thẻ phải trả phí thay thế Thẻ được SVFC quy định trong từng thời kỳ. SVFC có quyền ghi nợ lên Thẻ của Chủ Thẻ để thanh toán phí thay thế Thẻ và các chi phí có liên quan khác.
ĐIỀU 14. TẠM NGƯNG, CHẤM DỨT SỬ DỤNG THẺ
 1. Các trường hợp tạm ngưng/chấm dứt sử dụng Thẻ:
  a.
  Chủ Thẻ vi phạm các quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc bất cứ cam kết, thỏa thuận, hợp đồng nào đã ký với SVFC;
  b.
  Thẻ hết thời hạn sử dụng và không được gia hạn;
  c.
  Thẻ có liên quan đến các trường hợp giả mạo;
  d.
  Chủ Thẻ yêu cầu chấm dứt sử dụng Thẻ;
  e.
  Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  f.
  Chủ Thẻ là người nước ngoài có thẻ cư trú/thị thực hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng cư trú hết hiệu lực;
  g.
  SVFC chủ động quyết định và không cần thông báo trước cũng như sự đồng ý của Chủ Thẻ về việc tạm ngưng/chấm dứt phát hành và sử dụng Thẻ vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: Chủ Thẻ chết, mất tích, mất hoặc hạn chết năng lực hành vi dân sự.
  h.
  Các trường hợp khác theo quy định của Hợp Đồng hoặc quy định pháp luật.
 2. Chủ Thẻ có thể yêu cầu tạm ngưng, chấm dứt sử dụng Thẻ. Việc tạm ngưng, chấm dứt sử dụng Thẻ có hiệu lực khi SVFC nhận được yêu cầu này từ Chủ Thẻ. Đồng thời, SVFC chỉ chấm dứt việc tạm ngưng sử dụng Thẻ khi nhận được yêu cầu chấm dứt việc tạm ngưng của Chủ Thẻ.
 3. Chủ Thẻ Chính có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng Thẻ bằng việc thông báo qua Tổng đài điện thoại (Hotline) của SVFC. Chủ Thẻ Chính có thể đơn phương tạm ngưng, chấm dứt quyền sử dụng Thẻ của bất kỳ Chủ Thẻ Phụ nào nhưng Chủ Thẻ Phụ không được yêu cầu tạm ngưng, chấm dứt sử dụng thẻ cho Chủ Thẻ Chính. Chủ Thẻ Chính chấm dứt quyền sử dụng Thẻ của mình được xem là chấm dứt toàn bộ Hợp Đồng.
 4. Chủ Thẻ đồng ý rằng SVFC có thể tự mình quyết định và không cần thông báo trước cho Chủ Thẻ, tạm ngưng hoặc chấm dứt việc phát hành và sử dụng Thẻ vào bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì. Trong các trường hợp tạm ngưng sử dụng Thẻ, Chủ Thẻ vẫn có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn Dư Nợ theo yêu cầu và thông báo của SVFC.
 5. Sau khi việc chấm dứt sử dụng Thẻ có hiệu lực:
  a.
  Chủ Thẻ đồng ý ngưng sử dụng Thẻ và Thẻ sẽ bị thu hồi bởi SVFC hoặc bởi chủ thể được SVFC ủy quyền, tuy nhiên, Chủ Thẻ sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm thanh toán tất cả những Giao Dịch, Phí, chi phí, tiền phạt và bất kỳ khoản bồi thường thiệt hại nào thực hiện trước hoặc sau khi chấm dứt sử dụng Thẻ (kể cả chi phí và Phí chưa được thể hiện trên Thẻ và Giao Dịch đang còn chờ xác nhận yêu cầu thanh toán từ các ĐVCNT);
  b.
  Hạn Mức của Chủ Thẻ sẽ chấm dứt, Dư Nợ của Chủ Thẻ kể cả cả phí và lãi của tất cả các Giao Dịch trở nên đến hạn ngay lập tức và bắt buộc phải được thanh toán mà không cần phải có thông báo hay yêu cầu thanh toán từ SVFC. Việc thanh toán Dư Nợ trong các trường hợp chấm dứt sử dụng Thẻ sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của SVFC;
  c.
  SVFC, theo đó, sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Chủ Thẻ theo quy định hoặc liên quan đến Hợp Đồng;
  d.
  Hiệu lực của Hợp Đồng sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Chủ Thẻ thực hiện xong và đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với SVFC.
  e.
  Bất kỳ khoản Dư Có tín dụng nào còn tồn tại trong Thẻ sẽ được SVFC hoàn lại cho Chủ Thẻ theo quy định từng thời kỳ của SVFC.
ĐIỀU 15. TRAO ĐỔI BẰNG ĐIỆN THOẠI

Chủ Thẻ/Người Tham Chiếu đồng ý rằng bằng cách gọi điện thoại hay chấp nhận cuộc gọi từ SVFC hay bất kỳ bên thứ ba được ủy quyền nào, SVFC hoặc bên thứ ba được ủy quyền có thể, tuỳ theo sự quyết định của mình, ghi âm lại tất cả những trao đổi của Chủ Thẻ/Người Tham Chiếu qua điện thoại. Như thế, Chủ Thẻ/Người Tham Chiếu đồng ý rằng những trao đổi được ghi âm lại đó có thể được SVFC hay bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng vì bất kỳ mục đích nào được cho là phù hợp, bao gồm sử dụng làm bằng chứng trong quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp hoặc thủ tục hành chính nào.

ĐIỀU 16. ĐẢM BẢO AN TOÀN, BẢO MẬT TRONG SỬ DỤNG THẺ

 1. SVFC (hoặc phối hợp với các Tổ Chức Thanh Toán Thẻ, Tổ chức chuyển mạch thẻ, Tổ chức bù trừ điện tử) sẽ thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa rủi ro cho giao dịch thẻ theo các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử; bảo mật thông tin liên quan đến hoạt động Thẻ; bảo đảm hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ quản lý hoạt động phát hành, thanh toán Thẻ vận hành thông suốt và an toàn;
 2. SVFC sẽ thiết lập, duy trì đường dây nóng liên tục 24/7 để tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của Chủ Thẻ;
 3. Khi Chủ Thẻ có nhu cầu, SVFC sẽ phổ biến, hướng dẫn về dịch vụ Thẻ, thao tác sử dụng thẻ đúng quy trình, các rủi ro có thể gặp phải khi sử dụng Thẻ và cách xử lý khi gặp sự cố;
 4. SVFC sẽ thực hiện cung cấp thông tin các Thẻ có dấu hiệu gian lận, giả mạo cho cơ quan chức năng điều tra về tội phạm liên quan đến Thẻ; kiểm tra, rà soát hoặc phối hợp với cơ quan chức năng cập nhật danh sách Thẻ cần phải từ chối thanh toán hoặc có dấu hiệu giả mạo cho Tổ Chức Thanh Toán Thẻ và ĐVCNT; phối hợp với cơ quan chức năng và các bên liên quan trong việc phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động Thẻ và việc điều tra xử lý khi phát hiện tội phạm sử dụng Thẻ theo quy định của pháp luật;
 5. SVFC sẽ xem xét, kiểm tra chứng từ, giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc thanh toán chuyển tiền bằng Thẻ ra nước ngoài đúng mục đích, Hạn Mức Sử Dụng và phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
 6. Chủ Thẻ có trách nhiệm bảo quản Thẻ, bảo mật và không để lộ PIN, các mã số xác nhận Chủ Thẻ khác, OTP, các giải pháp xác thực giao dịch khác, các thông tin Thẻ, thông tin giao dịch; thông báo và phối hợp với SVFC để xử lý khi xảy ra các trường hợp mất thẻ hoặc có yêu cầu tra soát, khiếu nại. Bất kỳ sử dụng Thẻ nào (dù có sử dụng PIN và/hoặc OTP hay không) dù được thực hiện bởi Chủ Thẻ hoặc bất kỳ người nào khác đều được xem là do chính Chủ Thẻ sử dụng/thực hiện và Chủ Thẻ phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ hoặc gánh chịu bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ các giao dịch đó.
 7. Chủ Thẻ có trách nhiệm bảo mật thông tin Thẻ, mật khẩu sử dụng trên các ứng dụng thanh toán mà SVFC triển khai trong từng thời kỳ để tránh phát sinh các Giao Dịch không do Chủ Thẻ yêu cầu.
 8. Khi tham gia vào các thỏa thuận với tổ chức khác về phát hành, thanh toán thẻ, SVFC, Tổ Chức Thanh Toán Thẻ phải thỏa thuận về việc các bên liên quan có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư cá nhân, bảo mật tài liệu, thông tin Thẻ, Giao Dịch của Chủ Thẻ.
ĐIỀU 17. TRÁCH NHIỆM CỦA SVFC TRONG VIỆC TRA SOÁT, XỬ LÝ KHIẾU NẠI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THẺ
 1. Khi phát hiện có sai sót hoặc nghi ngờ có sai sót về giao dịch thẻ, Chủ Thẻ có quyền yêu cầu SVFC tra soát, tiếp nhận khiếu nại của mình. Chủ Thẻ phải cung cấp cho SVFC hóa đơn Giao Dịch hay bất cứ thông tin liên quan có thể chứng minh nội dung của khiếu nại theo yêu cầu của SVFC. Việc điều tra sẽ được tiến hành theo các quy định của SVFC về khiếu nại Giao Dịch. Nếu kết quả điều tra được kết luận là không đúng như khiếu nại, Chủ Thẻ có trách nhiệm thanh toán phí do khiếu nại sai.
 2. Chủ Thẻ được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại đối với SVFC trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại. Hết thời hạn này, nếu SVFC không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ Chủ Thẻ thì các khoản tính vào số dư thẻ sẽ là bằng chứng chính xác rằng Giao Dịch, chi phí, phí, ghi nợ hoặc/và ghi có là chính xác và có hiệu lực trừ khi SVFC, tùy theo thời điểm sẽ quyết định sửa đổi và/hoặc bổ sung những khoản ghi vào số dư vào bất kỳ thời điểm nào sau đó.
 3. SVFC áp dụng hai hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại của Chủ Thẻ bao gồm: qua Tổng Đài điện thoại (có ghi âm, hoạt động 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày trong tuần)/các điểm giao dịch của SVFC (giờ làm việc hành chính được quy định tại điểm giao dịch) và/hoặc qua thư điện tử gửi đến các kênh tiếp nhận chính thức được quy đinh bởi SVFC tại từng thời kỳ; đảm bảo xác thực những thông tin cơ bản mà Chủ Thẻ đã cung cấp cho SVFC.
 4. SVFC sẽ thực hiện ngay các biện pháp để khóa Thẻ khi Chủ Thẻ đề nghị do nghi ngờ có gian lận hoặc tổn thất và chịu trách nhiệm với toàn bộ tổn thất tài chính phát sinh đối với Chủ Thẻ do việc sử dụng Thẻ sau thời điểm khóa Thẻ.
 5. Khi đề nghị tra soát, khiếu nại qua các kênh tiếp nhận chính thức được quy đinh bởi SVFC, Chủ Thẻ sử dụng mẫu giấy đề nghị tra soát, khiếu nại của SVFC. Trường hợp tiếp nhận thông tin qua Tổng Đài điện thoại (Hotline), Chủ Thẻ phải bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu của SVFC trong thời hạn 05 Ngày Làm Việc kể từ ngày Chủ Thẻ đề nghị tra soát, khiếu nại qua Tổng Đài điện thoại (Hotline) làm căn cứ chính thức để xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Trường hợp ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, Chủ Thẻ thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.
 6. SVFC sẽ giải quyết đề nghị tra soát, khiếu nại và trả lời kết quả tra soát, khiếu nại cho Chủ Thẻ trong phạm vi thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại là từ 45 đến 100 Ngày Làm Việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của Chủ Thẻ theo một trong các hình thức tiếp nhận quy định tại Điều 16.3.
 7. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại:
  a.
  Trong thời hạn tối đa 05 Ngày Làm Việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Chủ Thẻ, SVFC sẽ thực hiện bồi hoàn cho Chủ Thẻ theo thỏa thuận và quy định của pháp luật đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Chủ Thẻ và/hoặc không thuộc các trường hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng thỏa thuận tại Hợp Đồng. Trường hợp tổn thất phát sinh do lỗi của các bên liên quan (Tổ Chức Thanh Toán Thẻ, Tổ chức chuyển mạch thẻ, Tổ chức thẻ quốc tế, ĐVCNT), bên có lỗi thực hiện bồi hoàn cho SVFC theo thỏa thuận giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật;
  b.
  Trong trường hợp hết thời hạn trên mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 Ngày Làm Việc tiếp theo, SVFC sẽ thỏa thuận với Chủ thẻ về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho Chủ Thẻ cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các bên;
  c.
  Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, SVFC sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn); đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Chủ Thẻ về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 Ngày Làm Việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SVFC sẽ thỏa thuận với Chủ Thẻ về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
 8. Trường hợp SVFC, Chủ Thẻ và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 18. HẠN MỨC TÍN DỤNG VÀ HẠN MỨC SỬ DỤNG
 1. Các hạn mức thanh toán, hạn mức ứng tiền mặt/rút tiền mặt (bao gồm cả hạn mức ứng tiền mặt tại nước ngoài) và các hạn mức khác trong việc sử dụng Thẻ đối với Chủ Thẻ sẽ được cấp theo quy định của SVFC trong từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật.
 2. Vượt Hạn Mức
  a.
  Hạn Mức Thẻ được SVFC thông báo cho Chủ Thẻ trong Hợp Đồng và/hoặc trong tài liệu đính kèm trong thư khi giao Thẻ cho Chủ Thẻ.
  b.
  Chủ Thẻ có thể sử dụng Thẻ vượt hạn mức đã được cấp theo một tỷ lệ vượt do SVFC quy định và trong trường hợp này Chủ Thẻ sẽ chịu phí vượt Hạn Mức theo Biểu phí quy định của SVFC từng thời kỳ.
  c.
  SVFC có quyền, không cần phải thông báo trước, từ chối bất kỳ Giao Dịch nào, tạm ngưng sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ và/hoặc tính phí vượt Hạn Mức theo quy định của SVFC, nếu Hạn Mức đã bị vượt. SVFC có thể yêu cầu thanh toán ngay lập tức số tiền vượt quá Hạn Mức hoặc tổng số tiền còn nợ. Việc sử dụng Thẻ vượt Hạn Mức theo bất kỳ hình thức nào phải tuân theo quy định của SVFC tại từng thời kỳ.
 3. Chủ Thẻ đồng ý vô điều kiện cho SVFC được quyền quyết định bất kỳ sự tăng hoặc giảm Hạn Mức cho dù đã áp dụng cho Chủ Thẻ hay dựa trên quá trình sử dụng Thẻ mà không cần phải có sự xác nhận trước bằng văn bản của Chủ Thẻ về việc tăng hoặc giảm Hạn Mức này.
ĐIỀU 19. TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN CỦA CHỦ THẺ
 1. Giao Dịch của Chủ Thẻ Chính và (các) Chủ Thẻ Phụ được thể hiện trên cùng một Sao Kê và được gửi cho Chủ Thẻ Chính để thanh toán.
 2. Chủ Thẻ Chính và (các) Chủ Thẻ Phụ cùng sử dụng chung một Tài Khoản Thẻ mà SVFC cấp cho Chủ Thẻ Chính và cùng chịu trách nhiệm thanh toán Dư Nợ cho SVFC khi được yêu cầu. Trong trường hợp Chủ Thẻ Chính không có khả năng thanh toán Dư Nợ, (các) Chủ Thẻ Phụ phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ Dư Nợ và ngược lại.
 3. Chủ Thẻ đồng ý là Chủ Thẻ đã nhận được Thẻ khi Thẻ được kích hoạt và/hoặc có phát sinh Giao Dịch. Chủ Thẻ, bao gồm Chủ Thẻ Chính và tất cả Chủ Thẻ Phụ, chịu trách nhiệm liên đới đối với việc thanh toán tất cả các Giao Dịch và tất cả các khoản phí, chi phí phát sinh trên Thẻ do việc sử dụng Thẻ bao gồm nhưng không giới hạn những khoản phí không hoàn lại, lệ phí và thuế theo qui định của pháp luật cho đến khi thanh toán đầy đủ cho SVFC mà không cần có bằng chứng hóa đơn được ký hay chứng từ khác.
 4. Trách nhiệm thanh toán của Chủ Thẻ sẽ tiếp tục có hiệu lực trong trường hợp Thẻ được làm mới hay được thay thế Thẻ bởi SVFC và cũng trong trường hợp Thẻ bị chấm dứt vì bất cứ lý do gì.
 5. Trường hợp Chủ Thẻ bị chết, mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì việc thực hiện Điều Khoản Và Điều Kiện này được thực hiện theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 20. THỜI HẠN THANH TOÁN
 1. Chủ Thẻ phải thanh toán cho SVFC Dư Nợ Cuối Kỳ hoặc Số Tiền Tối Thiểu vào hoặc trước Ngày Đến Hạn được ghi trên Sao Kê.
 2. Trường hợp sau Ngày Đến Hạn mà Chủ Thẻ không thanh toán hoặc thanh toán ít hơn Số Tiền Tối Thiểu tại Sao Kê thì Chủ Thẻ phải chịu phí chậm thanh toán.
 3. Phương thức thanh toán: Chủ Thẻ có thể thanh toán cho SVFC bằng các hình thức được công bố trên các phương tiện truyền thông chính thức của SVFC theo từng thời kỳ. Chủ Thẻ cần điền đúng Số tài khoản và/hoặc Số thẻ in trên Thẻ và chịu trách nhiệm trên thông tin đã cung cấp, SVFC chỉ báo có vào Thẻ dựa trên Số tài khoản/Số thẻ mà Chủ Thẻ đã cung cấp, mà không có nghĩa vụ đối chiếu đúng họ và tên Chủ Thẻ.
 4. Chủ Thẻ có thể tham khảo thời hạn thanh toán của thẻ tín dụng tại https://www.shinhanfinance.com.vn/vi/faq, hoặc bằng cách gọi điện thoại cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SVFC, hoặc qua các kênh thông báo mà SVFC cho là phù hợp.
ĐIỀU 21. SỐ TIỀN THANH TOÁN
 1. Chủ Thẻ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán Dư Nợ Cuối Kỳ vào hoặc trước Ngày Đến Hạn như được nêu trong Sao Kê hàng tháng gởi cho Chủ Thẻ. Tuy nhiên, Chủ Thẻ sẽ có quyền chọn lựa thanh toán tổng Dư Nợ Cuối Kỳ, Số Tiền Tối Thiểu hoặc một khoản tiền trong khoảng giữa của tổng Dư Nợ Cuối Kỳ và Số Tiền Tối Thiểu để thanh toán cho SVFC.
 2. Số Tiền Tối Thiểu là tổng: bao gồm số phần trăm cố định trên tổng dư nợ trong Kỳ Sao Kê (theo quy định của SVFC), số tiền trả góp trong tháng, số tiền vượt Hạn Mức, số tiền quá hạn và tất cả các khoản phí và lãi phát sinh.
 3. Nếu Ngày Đến Hạn rơi vào ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ nội bộ của SVFC hoặc ngày lễ, thì việc thanh toán được thực hiện vào Ngày Làm Việc sau đó nếu có thông báo thay đổi.
 4. Trước và trong Ngày Đến Hạn nếu Chủ Thẻ không thanh toán ít nhất Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu, Chủ Thẻ sẽ được xem là thanh toán trễ hạn, khi đó Chủ Thẻ sẽ phải thanh toán khoản Phí chậm thanh toán phát sinh theo Biểu phí quy định của SVFC.
ĐIỀU 22. NGUYÊN TẮC THANH TOÁN
 1. Trừ trường hợp SVFC có quy định khác đi, việc thanh toán sẽ được áp dụng theo thứ tự như sau:
  a.
  Giao Dịch Ứng Tiền Mặt trễ hạn;
  b.
  Giao Dịch Mua Hàng Hoá/Thanh Toán Thẻ Trực Tuyến trễ hạn;
  c.
  Các khoản phí trễ hạn;
  d.
  Các khoản lãi trễ hạn;
  e.
  Các khoản trả góp (nếu có);
  f.
  Các khoản phí chưa trễ hạn;
  g.
  Các khoản lãi chưa trễ hạn;
  h.
  Giao Dịch Ứng Tiền Mặt chưa trễ hạn;
  i.
  Giao Dịch Mua Hàng Hoá/Thanh Toán Thẻ Trực Tuyến chưa trễ hạn.

ĐIỀU 23. THANH TOÁN BẰNG TIỀN ĐỒNG VIỆT NAM

Chủ Thẻ phải thanh toán bằng tiền Đồng Việt Nam đối với các Giao Dịch được thực hiện bằng ngoại tệ. Tổ Chức Thẻ Quốc Tế hoặc SVFC sẽ quy đổi số tiền ngoại tệ này bằng cách sử dụng tỷ giá thị trường ngân hàng được xác định bởi SVFC hoặc những quy định của Tổ Chức Thẻ Quốc Tế. Ngoài ra, SVFC sẽ áp dụng Phí chuyển đổi ngoại tệ đối với các Giao Dịch này.

ĐIỀU 24. CÁCH TÍNH LÃI TRONG HẠN

 1. Chủ Thẻ đồng ý thanh toán lãi phát sinh trên Thẻ. Lãi được tính như sau:
  a.
  Đối với Giao Dịch Mua Hàng Hóa, Giao Dịch Thanh Toán Thẻ Trực Tuyến: Nếu Chủ Thẻ không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ Dư Nợ Cuối Kỳ vào hoặc trước Ngày Đến Hạn theo Sao Kê, Chủ Thẻ phải thanh toán lãi cho SVFC đối với tất cả các khoản nợ được thể hiện trong Sao Kê hiện tại và đối với bất kỳ khoản nợ nào phát sinh sau đó trên Thẻ cho đến khi toàn bộ các khoản nợ đến hạn ghi trong Sao Kê mới nhất được thanh toán vào hoặc trước Ngày Đến Hạn. Lãi được tính từ ngày Chủ Thẻ thực hiện giao dịch cho đến hết ngày việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.
  Nếu Chủ Thẻ thanh toán toàn bộ Dư Nợ Cuối Kỳ vào hoặc trước Ngày Đến Hạn theo Sao Kê thì Chủ Thẻ được miễn lãi đối với tất cả các Giao Dịch Mua Hàng Hóa, Giao Dịch Thanh Toán Thẻ Trực Tuyến tại Sao Kê hiện tại.
  b.
  Đối với Giao Dịch Ứng Tiền Mặt: Lãi được tính từ ngày Chủ Thẻ thực hiện giao dịch cho đến hết ngày Chủ Thẻ thanh toán lại toàn bộ số tiền đã ứng.
  c.
  Đối với các Gói Trả Góp: lãi được tính theo ngày trên dư nợ chưa được thanh toán với mức lãi suất áp dụng cho từng gói trả góp trong khoảng thời gian từ khi giao dịch trả góp được ghi nhận cho đến khi gói trả góp được tất toán. Trước khi giao dịch được chuyển đổi trả góp thành công thì giao dịch vẫn được xem là một giao dịch bình thường nên phí và lãi vẫn có thể phát sinh cho đến ngày giao dịch được chuyển đổi trả góp thành công trên hệ thống SVFC.
  d.
  Lãi trong hạn sẽ được áp dụng khi Chủ Thẻ không thanh toán đủ Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu trong Kỳ Sao Kê hoặc thanh toán số tiền lớn hơn số thanh toán tối thiểu nhưng nhỏ hơn tổng dư nợ trong kỳ Sao Kê. Đối với phần Dư Nợ phải trả lãi, tiền lãi được tính trên Dư Nợ thực tế của Chủ Thẻ và thời gian phát sinh Dư Nợ thực tế. Tiền lãi được tính theo ngày, được cộng dồn và được ghi nợ vào Ngày Sao Kê.
  Thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời gian phát sinh Dư Nợ thực tế.
  Công thức tính lãi:
  Số tiền lãi = (Dư Nợ thực tế x Số ngày duy trì Dư Nợ thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
  e.
  Lãi quá hạn 150% lãi trong hạn sẽ được áp dụng khi Chủ Thẻ không thanh toán tổng số tiền quá hạn vượt quá 60 ngày kể từ Ngày Đến Hạn Thanh Toán. Lãi quá hạn sẽ áp dụng trên toàn bộ Dư Nợ quá hạn kể từ ngày chuyển nợ quá hạn đến ngày Chủ Thẻ thanh toán toàn bộ Dư Nợ quá hạn, đồng thời hệ thống SVFC sẽ thực hiện khóa Thẻ và giảm Hạn Mức Thẻ theo quy định của SVFC. Quý khách có thể tham khảo lãi và phí phạt cho trường hợp thanh toán trễ hạn tại https://www.shinhanfinance.com.vn/vi/faq hoặc bằng cách gọi điện thoại cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SVFC, hoặc qua các kênh thông báo mà SVFC cho là phù hợp.
 2. SVFC có quyền chủ động sửa đổi mức lãi suất trong từng thời kỳ và sẽ cập nhật trong Biểu phí của SVFC.
ĐIỀU 25. GIA HẠN THẺ TÍN DỤNG
 1. SVFC có thể độc lập xem xét việc gia hạn Thẻ dựa trên lịch sử Thẻ Tín Dụng của Chủ Thẻ tại thời điểm trước khi Thẻ hết hạn. SVFC tùy quyền quyết định của mình có thể chấp nhận hoặc từ từ chối gia hạn trong trường hợp Chủ Thẻ vi phạm bất kỳ điều khoản điều kiện nào.
 2. Trước khi Thẻ sắp hết hạn sử dụng, SVFC thông báo cho Chủ Thẻ về việc gia hạn Thẻ qua điện thoại/thư điện tử/tin nhắn (SMS) theo quy định. SVFC sẽ thực hiện gia hạn Thẻ cho Chủ Thẻ nếu không nhận được bất kỳ phản hồi nào khác từ Chủ Thẻ và Chủ Thẻ được xem như là đồng ý gia hạn Thẻ. Khi đó, Thẻ mới sẽ được SVFC gửi đến cho Chủ Thẻ theo địa chỉ đã đăng ký. SVFC không chịu trách nhiệm về việc Thẻ bị thất lạc, bị mất, đánh cắp hay lạm dụng trong trường hợp này.
 3. Nếu Thẻ không được gia hạn, Chủ Thẻ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ Tổng Dự Nợ hiện hữu của Thẻ (bao gồm các Gói Trả Góp) sau khi Thẻ Tín Dụng hết hạn.
 4. Chủ Thẻ có thể tham khảo thời hạn sử dụng của thẻ tín dụng tại https://www.shinhanfinance.com.vn/vi/faq, hoặc bằng cách gọi điện thoại cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SVFC, hoặc qua các kênh thông báo mà SVFC cho là phù hợp.

ĐIỀU 26. SỰ KIỆN VI PHẠM

Từng trường hợp được mô tả dưới đây sẽ được xem là Sự Kiện Vi Phạm đối với Hợp Đồng:

 1. Chủ Thẻ thanh toán trễ hạn bất kỳ khoản tiền nào cho SVFC khi đến kỳ hạn thanh toán theo quy định của Hợp Đồng.
 2. Nếu Chủ Thẻ có nhiều hơn một Thẻ với SVFC, việc vi phạm ở một Thẻ sẽ tự động được xem như là vi phạm ở tất cả Thẻ khác. Dù bất cứ trường hợp nào, SVFC có quyền chấm dứt tất cả các Thẻ của Chủ Thẻ tại SVFC;
 3. Đồng thời, trường hợp Chủ Thẻ có bất kỳ khoản nợ nào khác tại SVFC và/hoặc tại bất cứ tổ chức tín dụng nào khác phát sinh quá hạn, toàn bộ Dư Nợ của Chủ Thẻ theo Hợp Đồng này cũng được xem là quá hạn và Chủ Thẻ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ Dư Nợ;
 4. Chủ Thẻ đã can thiệp vào, sử dụng sai mục đích hoặc cho phép người khác sử dụng Mật khẩu Thẻ hoặc chip điện tử trên Thẻ của Chủ Thẻ;
 5. Chủ Thẻ không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng;
 6. Chủ Thẻ chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
 7. Khi Sự Kiện Vi Phạm xảy ra, Chủ Thẻ hiểu và đồng ý rằng SVFC có thể thực hiện một hoặc các hành động bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
  a.
  Tạm ngưng hoặc Chấm Dứt một/các/tất cả quyền sử dụng Thẻ và tiến hành việc thu hồi toàn bộ nợ;
  b.
  Thực hiện điều chỉnh giảm Hạn Mức Tín Dụng của Chủ Thẻ căn cứ trên thời gian trễ hạn của Chủ Thẻ;
  c.
  Áp dụng lãi suất nợ quá hạn phù hợp đối với toàn bộ Dư Nợ theo quy định của SVFC.
  d.
  SVFC có thể tiến hành các biện pháp cần thiết để thực hiện thu hồi nợ Thẻ bằng cách gửi tin nhắn (SMS)/gửi thư điện tử (Email)/gọi điện thoại/gửi văn bản cho Chủ Thẻ và hoặc cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào để thông báo về việc vi phạm của Chủ Thẻ và yêu cầu hỗ trợ điều tra, xác minh và hoặc khởi kiện Chủ Thẻ;
  e.
  Trong trường hợp này, Chủ Thẻ đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang ủy quyền cho SVFC thay mặt Chủ Thẻ để ký bất kỳ/tất cả tài liệu và thực hiện bất kỳ/tất cả các hành động cần thiết để thu nợ của Chủ Thẻ;
  f.
  Đưa tên của Chủ Thẻ vào danh sách các Chủ Thẻ vi phạm (hoặc các loại danh sách tương tự) của SVFC, của bất kỳ cơ quan nhà nước hoặc của tổ chức nào khác, theo quyền quyết định của SVFC; và
  g.
  Có quyền ưu tiên so với các chủ nợ khác trong việc, theo thủ tục hợp pháp, truy đòi bất kỳ khoản nợ bằng việc giữ lại bất kỳ số tiền hoặc bất kỳ tài sản được giữ bởi SVFC hoặc SVFC thay mặt cho Chủ Thẻ
ĐIỀU 27. CÁC LOẠI PHÍ
 1. Bên cạnh tiền lãi, Chủ Thẻ còn phải trả các loại phí liên quan đến Thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các loại phí sau đây:
  a.
  Phí thường niên: được thu mỗi năm một lần cho việc quản lý và duy trì Thẻ.
  b.
  Phí ứng tiền mặt: được thu khi Chủ Thẻ ứng tiền mặt.
  c.
  Phí phát hành lại Thẻ: được thu do Chủ Thẻ yêu cầu thay thế thẻ trước ngày hết hạn.
  d.
  Phí cấp lại số PIN: được thu khi Chủ Thẻ yêu cầu được cấp lại PIN.
  e.
  Phí in lại Sao Kê: được thu khi Chủ Thẻ yêu cầu bản sao Sao Kê.
  f.
  Phí yêu cầu dịch vụ đặc biệt khác của chủ thẻ: được thu khi Chủ Thẻ yêu cầu về công việc đặc biệt hoặc bổ sung thêm mà SVFC đã đồng ý thực hiện.
  g.
  Phí chậm thanh toán: được thu nếu Chủ Thẻ không thanh toán ít nhất Số Tiền Tối Thiểu vào hoặc trước Ngày Đến Hạn.
  h.
  Phí bảo hiểm Thẻ: được thu khi Chủ Thẻ đồng ý sử dụng dịch vụ bảo hiểm thẻ tín dụng.
  i.
  Phí do việc khiếu nại sai: chỉ thu khi khiếu nại của Chủ Thẻ được cho là không đúng hoặc không chính xác.
  j.
  Phí vượt hạn mức tín dụng: được thu khi Chủ Thẻ sử dụng vượt Hạn Mức Tín Dụng Thẻ đã được cấp. Khoản phí này được tính trên phần dư nợ vượt hạn mức.
  k.
  Phí chuyển đổi ngoại tệ: được thu được thu trên việc quy đổi số tiền Giao Dịch từ ngoại tệ sang tiền đồng Việt Nam và tùy thuộc vào ngoại tệ Giao Dịch và thời gian Giao Dịch được ghi nợ vào Thẻ.
  l.
  Các loại phí khác theo quy định của SVFC trong từng thời kỳ.
 2. Phí sẽ được tính toán theo một tỷ lệ phần trăm được xác định trước hoặc với một mức phí cố định tối thiểu, hoặc bao gồm cả hai.
 3. Tất cả các phí được ghi nợ vào Thẻ của Chủ Thẻ, ngay lập tức hay vào Sao Kê kỳ tiếp theo tùy theo từng trường hợp do SVFC quyết định.
 4. Chi tiết các loại phí được quy định trong Biểu Phí của SVFC. Biểu Phí là một phần không thể tách rời của các Điều Khoản Và Điều Kiện này. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về mức phí, loại phí và hình thức thu phí, SVFC sẽ thông báo cho Chủ Thẻ theo cách thức quy định tại Điều 8.4 trước ít nhất 07 ngày so với ngày Biểu phí có hiệu lực. Biểu phí thay đổi sẽ có giá trị ràng buộc nếu Chủ Thẻ tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Biểu phí mới có hiệu lực. Chủ Thẻ có thể tham khảo Biểu phí hiện hành tại www.shinhanfinance.com.vn, hoặc bằng cách gọi điện thoại cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SVFC, hoặc qua các kênh thông báo mà SVFC cho là phù hợp.
ĐIỀU 28. DỊCH VỤ TIN NHẮN CHO THẺ
 1. Chủ Thẻ có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ tin nhắn trên điện thoại di động cho Thẻ Tín Dụng do SVFC cung cấp. Bằng việc đăng ký dịch vụ này, Chủ Thẻ đồng ý và xác nhận cho phép SVFC thông qua việc gửi các tin nhắn SMS đến số điện thoại di động mà Chủ Thẻ đã chỉ định, cung cấp cho Chủ Thẻ các thông tin liên quan đến Thẻ bao gồm:
  a.
  Chi tiết về việc chấp thuận/từ chối cấp phép giao dịch đối với Thẻ;
  b.
  Khoản tiền đến hạn thanh toán, Ngày Đến Hạn thanh toán, khoản tiền thanh toán trễ và những trường hợp khác;
  c.
  Các thông tin liên quan đến Thẻ và tình trạng của Chủ Thẻ;
  d.
  Các thông tin khác (ngoại trừ các thông tin quảng cáo chỉ được gửi khi có sự chấp thuận của Chủ Thẻ).
 2. Chủ Thẻ có trách nhiệm cung cấp số điện thoại di động chính xác theo yêu cầu của SVFC và phải thông báo cho SVFC về thay đổi (hoặc hủy) bằng điện thoại/email, Ứng dụng di động iShinhan số điện thoại di động mà Chủ Thẻ sử dụng để nhận dịch vụ. Chủ Thẻ sẽ chịu trách nhiệm cho những hậu quả xảy ra do không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin chậm trễ.
 3. Thông tin về số điện thoại sẽ được cung cấp và được sử dụng bởi các công ty cung cấp dịch vụ thuê ngoài cũng như các nhà cung cấp viễn thông di động nhằm các mục đích thực hiện dịch vụ này. Trách nhiệm không tiết lộ, cung cấp và sử dụng thông tin Chủ Thẻ cho các mục đích không liên quan đến dịch vụ này sẽ được ràng buộc chặt chẽ trong hợp đồng giữa SVFC và các công ty và nhà cung cấp trên.
 4. SVFC được miễn trách nhiệm trong trường hợp Chủ Thẻ không nhận được tin nhắn do điện thoại Chủ Thẻ không ở chế độ sử dụng hoặc không nằm trong khu vực cung cấp dịch vụ hoặc do lỗi phần mềm điện thoại của Chủ Thẻ.
ĐIỀU 29. THẺ PHỤ
 1. Chủ Thẻ Chính có quyền yêu cầu SVFC phát hành Thẻ Phụ.
 2. Số Thẻ Phụ tối đa có thể thay đổi tùy theo quy định của SVFC. Việc phát hành Thẻ Phụ sẽ thuộc quyền quyết định và lựa chọn của SVFC.
 3. Việc sử dụng Thẻ Phụ sẽ là bằng chứng của sự biết trước và đồng ý của Chủ Thẻ Chính.
 4. (Các) Chủ Thẻ Phụ đồng ý ủy quyền cho Chủ Thẻ Chính thay mặt (các) Chủ Thẻ Phụ thông báo cho SVFC về việc mất Thẻ, phát hành lại thẻ tín dụng, thay thế thẻ tín dụng hết hạn, nhận Thẻ, nhận PIN và kích hoạt Thẻ của Chủ Thẻ Phụ và các yêu cầu trợ giúp khác (nếu có).
 5. Chủ Thẻ Phụ và Chủ Thẻ Chính cùng sử dụng chung một tài khoản Thẻ mà SVFC cấp cho Chủ Thẻ Chính. Giao Dịch của Chủ Thẻ Phụ và Chủ Thẻ Chính cùng được thể hiện trên cùng một Sao Kê và được SVFC gửi cho Chủ Thẻ Chính hàng tháng.
 6. Chủ Thẻ Chính là người chịu trách nhiệm về việc sử dụng Thẻ và các Giao Dịch Thẻ được thực hiện bằng Thẻ chính và các Thẻ phụ và chịu trách nhiệm thanh toán cho SVFC dư nợ Thẻ theo quy định. Trong trường hợp Chủ Thẻ Chính không có khả năng thanh toán cho SVFC toàn bộ dư nợ thẻ, các Chủ Thẻ Phụ còn lại có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ còn lại của Chủ Thẻ Chính.
ĐIỀU 30. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chủ Thẻ đồng ý rằng SVFC có quyền sửa đổi, bổ sung những Điều Khoản Và Điều Kiện này bất kỳ thời điểm nào nào và vì bất kỳ lý do gì nhưng sẽ thông báo về thời điểm có hiệu lực của các sửa đổi, bổ sung này cho Chủ Thẻ bằng các hình thức quy định tại Điều 8.4. Các sửa đổi, bổ sung có giá trị nếu Chủ Thẻ tiếp tục sử dụng Thẻ sau khi sự sửa đổi, bổ sung có hiệu lực trừ khi Chủ Thẻ phản đối bằng cách biểu lộ ý định chấm dứt việc sử dụng Thẻ theo các điều kiện được quy định tại Điều 14 trong vòng 05 ngày từ ngày nhận được thông báo của SVFC.

ĐIỀU 31. TRÁCH NHIỆM CỦA SVFC VỀ NHỮNG TỔN THẤT
SVFC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm tất cả các khoản lỗ, yêu cầu bồi thường, việc kiện tụng, các yêu cầu hoặc tổn thất chi phí và các khoản phải trả khác (bao gồm chi phí pháp lý) phát sinh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp) mà Chủ Thẻ có thể gánh chịu phát sinh từ hoặc gây ra bởi:
a.
tranh chấp phát sinh giữa ĐVCNT và Chủ Thẻ;
b.
giao dịch có sử dụng mật khẩu được cấp bởi SVFC;
c.
sự hỏng hóc, sai sót của bất kỳ thiết điện tử nào trong quá trình sử dụng Thẻ;
d.
bất kỳ chậm trễ ngoài tầm kiểm soát của SVFC;
e.
bất kỳ tổn thất nào về danh dự, uy tín hoặc danh tiếng của Chủ Thẻ, bao gồm cả trường hợp giao dịch bị từ chối, Thẻ bị thu hồi hay Hợp Đồng bị chấm dứt.

ĐIỀU 32. KHƯỚC TỪ QUYỀN LỢI TỪ VIỆC VI PHẠM HỢP ĐỒNG
Không có sự từ bỏ quyền lợi từ việc vi phạm bất kỳ của các Điều Khoản Và Điều Kiện nào của thỏa thuận này sẽ tạo thành sự từ bỏ quyền lợi từ vi phạm tương tự hay những vi phạm các điều khoản hoặc điều kiện khác. Việc không tận dụng hay không thực hiện các quyền được cho phép theo thỏa thuận này sẽ không hình thành việc khước từ quyền hạn nêu trên hay sẽ không được diễn giải là giải trừ cho Chủ Thẻ khỏi việc tuân thủ hoặc thực hiện các điều khoản và điều kiện đó.

ĐIỀU 33. SỰ RIÊNG BIỆT
Nếu bất kỳ Điều Khoản Và Điều Kiện hay bất kỳ phần nào hoặc khoản mục nào của tài liệu này bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không được thực hiện bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những nội dung đó sẽ không làm vô hiệu các điều khoản và điều kiện khác, bất kỳ phần nào hoặc tất cả khoản mục của tài liệu này.

ĐIỀU 34. CHUYỂN NHƯỢNG, CHUYỂN GIAO

 1. SVFC có quyền chuyển nhượng hay chuyển giao bằng hình thức khác toàn bộ hay một phần quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này cho bên thứ ba bằng việc thông báo trước cho Chủ Thẻ. Khi SVFC chuyển nhượng hay chuyển giao một phần toàn bộ hay quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này thì phải được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật. Chủ Thẻ sẽ thực hiện vô điều kiện bất kỳ hành động nào hay chấp nhận tài liệu nào khi SVFC có thể hướng dẫn để tác động đến việc chuyển nhượng và chuyển giao được quy định trong điều khoản này.
 2. Chủ Thẻ không được chuyển nhượng hay chuyển giao toàn bộ hay một phần quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trường hợp Chủ Thẻ chuyển nhượng, chuyển giao một phần hay toàn bộ các quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào, Chủ Thẻ phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc bên thứ ba sử dụng Thẻ.
ĐIỀU 35. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Điều Khoản Và Điều Kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc phát hành, sử dụng và thanh toán Thẻ. Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với Hợp Đồng Phát Hành và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

ĐIỀU 36. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trường hợp phát sinh tranh chấp trong việc thực hiện Hợp Đồng, SVFC và Chủ Thẻ sẽ tiến hành thương lượng. Trong tường hợp thương lượng không thành thì một trong hai Bên có quyền yêu cầu giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 37. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều Khoản Và Điều Kiện Thẻ này là một phần không tác rời của Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, và có hiệu lực kể từ ngày hai Bên thực hiện ký kết Hợp Đồng Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng.